OSNOVNE STUDIJE

OPIS PROGRAMA


Na studijskom programu Ekonomija na FEFA studenti se upoznaju sa osnovama ekonomije i razvijaju ekonomski način razmišljanja. Već tokom I godine analiziraju se savremeni ekonomski i društveni fenomeni i razvijaju analitičke sposobnosti u oblasti ekonomije, finansija i biznisa. Tako se razvijaju analitičke sposobnosti studenata, osposobljavaju se da kritički analiziraju svetska ekonomska kretanja, ekonomsku krizu i upoznaju se sa ključnim fenomenima srpske privrede.


Program je zasnovan na studijskim programima vodećih univerziteta u Evropi i SAD. Navedena struktura studijskog programa omogućava studentima izgradnju stabilne osnove za ulazak na tržište rada i nakon završetka osnovnih, upis master studija u zemlji ili u inostranstvu.


Studijski program Ekonomija omogućava budućim ekonomistima da se tokom svoje karijere kreću od različitih poslova u bankarskom i šire finansijskom sektoru, do rukovodećih položaja u privatnim i javnim preduzećima i svim ostalim institucijama.


Pored toga, studenti imaju i mogućnost nastavka školovanja i uključivanja u više cikluse visokoškolskog obrazovanja: MASTER studije iz ekonomije i nakon toga DOKTORSKE studije, čime se osposobljvaju i za rad na naučnoistraživačkim poslovima u istraživačko-akademskim institucijama.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Mikroekonomija 1 8 O
Matematika 1 8 O
Računovodstvo 1 6 O
Engleski jezik I 1 4 O
Drugi strani jezik I 1 4 I
Treći strani jezik I 1 4 I
Informacioni sistemi 1 4 I
Osnovi menadžmenta 2 8 O
Statistika 2 6 O
Evropske integracije 2 8 O
Engleski jezik II 2 4 O
Drugi strani jezik II 2 4 I
Treći strani jezik II 2 4 I
Akademske veštine 2 4 I

Termini otvorenih vrata i upisnih testiranja za školsku 2017/18 godinuOtvorena vrata:


 • 07. decembar 2017. u 15 časova
 • 08. mart 2018. u 15 časova
 • 19. april 2018. u 15 časova
 • 10. maj 2018. u 15 časova
 • 31. maj 2018. u 15 časova

Predupisna testiranja:


 • 07. decembar 2017. u 16 časova
 • 08. mart 2018. u 16 časova
 • 19. april 2018. u 16 časova
 • 10. maj 2018. u 16 časova
 • 31. maj 2018. u 16 časova

Upisno testiranje:


 • 27. jun 2018. u 16 časova

Informacije o upisu


 • Sve informacije o upisu na osnovne i master studije možete naći na linku >>

OPIS PROGRAMA


Student se upoznaje sa funkcionisanjem domaće i svetske privrede; mehanizmima, instrumentima ali i efektima ekonomskih politika; značajem trgovinskih odnosa, kao i režima i politike deviznog kursa…


U domenu biznisa, student se uvodi u funkcionisanja savremenih korporacija: od tehnike obračuna i planiranja troškova, razumevanja alata upravljačkog računovodstva do obrada studija slučaja; od načina donošenja investicionih odluka, funkcionisanja finansijskih institucija i tržišta do upravljanja sredstvima korporacije; od analize tržista, segmentacije tržišta do upravljanja marketingom…


U domenu menadžmenta polazi se od razumevanja strateških izazova u savremenom poslovnom svetu, koncepata, metoda i tehnika strateškog menadžmenta, a studijama slučaja dolazi se do saznanja o programima transformacije i restrukturiranja, o formulisanju i implementaciji postavljenih strategija…


Po završetku druge godine student je osposobljen da kritički analizira ekonomske fenomene.

PREDMETI


II Godina SEM ESPB TIP
Makroekonomija 3 8 O
Strategijski menadžment 3 8 O
Engleski poslovni jezik I 3 4 O
Bankarstvo 3 6 O
Drugi poslovni strani jezik I 3 4 I
Treći poslovni strani jezik I 3 4 I
Upravljačko računovodstvo 3 4 I
Upravljanje ljudskim resursima 3 4 I
Međunarodna ekonomija 4 8 O
Engleski poslovni jezik II 4 4 O
Korporativne finansije 4 8 O
Marketing 4 5 O
Drugi poslovni jezik II 4 5 I
Treći poslovni jezik II 4 5 I
Poslovno pravo 4 5 I
Ekonomija i film 4 5 I

OPIS PROGRAMA


Na III godini studenti produbljuju svoju sposobnost analiziranja ekonomskih fenomena ali i rešavanja problema u svakodnevnom poslovanju. Studenti se na ovoj godini studija osposobljavaju da na bazi ranije razvijenih analitičkih alata mogu kreirati sopstvene predloge za rešavanje složenih fenomena. U akadmeskoj atmosferi tolerancije za različita mišljenja i rešenja stvara se kreativna atmosfera u potrazi za najboljim rešenjem. Konačan ishod je pravilno rešavanje postavljenih problema iz realnih situacija.


Na III godini studija suština je u produbljenoj analizi monetarnih i finansijkih fenomena, javnih finansija, investicija i razvoja, inovativnosti i digitalnom marketingu kao osnovama modernog poslovanja. Studenti se nalaze u svojevrsnoj “laboratoiriji” u kojoj se simuliraju savremeni problemi i kroz diskuju analiziraju moguća rešenja sa svim prednostima i nedostacima.


Na bazi ranije stečenih kompetencija za kritičku analizu ekonomskih fenoma na I i II godini studenti od III godine studija razvijaju sposobnost kreiranja predloga za unapredjnje poslovanja i povećanje profita sa kojima će se susretati na radnom mestu.


Poseban naglasak je stavljen na inovativnost i digitalni marketing u svim sferama poslovanja omogućavajući studentima kompetentnost u oblasti digitalne transformacije biznisa u savremenom svetu.

PREDMETI


III Godina SEM ESPB TIP
Monetarna ekonomija 5 8 O
Finansijska tržišta 5 8 O
Javne finansije 5 8 O
Međunarodno poslovanje 5 6 I
Pregovaranje 5 6 I
Upravljanje investicijama 5 6 I
Ekonomija države blagostanja 6 8 O
Ekonomski razvoj 6 8 O
Inovacije i preduzetništvo 6 6 O
Digitalni marketing 6 6 I
Istraživanje tržišta 6 6 I

OPIS PROGRAMA


Na završnoj godini osnovnih studija studenti FEFA imaju mogućnost korišćenja brojnih pogodnosti koje FEFA ima kao član MOC mreže Institute for Strategy and Competitiveness Harvard Business School. Studentima FEFA je omogućen ulazak u elektronsku biblioteku Harvarda, praćenje svih aktivnosti koje se odnose na program konkurentnosti koji drži prof Michal Porter, kao i rad na studijama slučaja koje obradjuju studenti na Harvardu.


Pored predmeta koji zaokružuju znanja iz sveta poslovnih finansija, bankarstva i medjunarodne ekonomije i biznisa, studenti na ovoj godini otvaraju i stranice digitalnog sveta, ulazeći u svet Interneta stvari (Internet of Things).


I naravno, snaženjem teorijskih i primenjenih znanja i na ovoj godini, studenti se osposobljavaju za osmišljavanje i realizaciju završnog projekta, diplomskog rada, a time i za kvalitetan završetak osnovnih studija i izgradnju uspešne poslovne karijere.


Po završetku IV godine studija i sticanju 240 ESPB bodova stiče se zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA.

PREDMETI


IV Godina SEM ESPB TIP
Strategija konkurentnosti 7 6 O
Makroekonomska analiza 7 6 O
Internet stvari 7 6 O
Analiza finansijskih izveštaja 7 6 O
Međunarodni ekonomski odnosi 7 8 I
Novac i bankarstvo 7 8 I
Primenjena istraživanja 8 8 O
Teorijske osnove završnog rada 8 8 O
Diplomski - završni rad 8 12 O

FEFA Fordam


  Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

 • polaganje četiri (4) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje i
 • polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec).

Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

MASTER STUDIJE

OPIS PROGRAMA


Na MASTER studijama EKONOMIJE na FEFA zaokružićete vaše kompetencije u najatraktivnijim oblastima savremene ekonomije pripremajući se kako za poslove u oblasti modernih ekonomskih istraživanja tako i u poslovnim karijerama profesionalnih ekonomista.

Kombinacijom akademskih znanja i neophodnih veština stičete kompetencije u najataraktivnijim segmentima modernog poslovanja: kako unaprediti konkurentnost firme, kako izvršiti poresku optimizaciju, kako pregovarati, šta je zelena ekonomija, kako digitalno transformisati kompaniju, kako uspostaviti korporativno upravljanje….

Razvijajući ovaj Master program sa strateškim partnerima: MOC mrežom Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School i Fordam University o izvodjenju nastave u okviru MASTER studija FEFA je ponudila najatraktvnije master studije iz oblasti EKONOMIJE u Regionu. Na studijskom programu EKONOMIJA po sticanju 60 ESPB bodova stiče se zvanje MASTER EKONOMISTA.

MASTER studije na FEFA omogućavaju vam i pohadjanje dvojnog programa (dual degree) koji FEFA izvodi zajedno sa Poslovnim fakultetom Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business). Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

Na ovaj program se mogu upisati kandidati koji imaju 240 ESPB bodova iz srodnih ali i drugih oblasti.

FEFA Fordam


Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

 • Polaganje četiri (4) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje i
 • Polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec).

Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Mikroekonomska konkurentnost 1 8 O
Strategije poreske optimizacije 1 8 O
Poslovno pregovaranje 1 6 I
Globalni ekonomski i poslovni trendovi 1 6 I
Zelena ekonomija 1 6 I
Investiciono odlučivanje 1 6 I
Strategija digitalne transformacije 1 5 O
Primenjene finansije 1 4 O
Korporativno upravljanje 2 10 O
Diplomski - master rad 2 20 O

Termini otvorenih vrata i upisnih testiranja za školsku 2017/18 godinuOtvorena vrata:


 • 07. decembar 2017. u 15 časova
 • 08. mart 2018. u 15 časova
 • 19. april 2018. u 15 časova
 • 10. maj 2018. u 15 časova
 • 31. maj 2018. u 15 časova

Predupisna testiranja:


 • 07. decembar 2017. u 16 časova
 • 08. mart 2018. u 16 časova
 • 19. april 2018. u 16 časova
 • 10. maj 2018. u 16 časova
 • 31. maj 2018. u 16 časova

Upisno testiranje:


 • 27. jun 2018. u 16 časova

Informacije o upisu


 • Sve informacije o upisu na osnovne i master studije možete naći na linku >>

DOKTORSKE STUDIJE

OPIS PROGRAMA


Program doktorskih studija POSLOVNA EKONOMIJA na FEFA pruža istraživačima mogućnost da se usavršavaju na najvišem nivou akademskih studija iz ekonomskih nauka i da izrade svoju doktorsku disertaciju istražujući, kako aktuelna pitanja u ekonomskoj teoriji, tako i primenjenoj ekonomiji.


Program je utemeljen na iskustvima u unapredjenju konkurentnosti koje je FEFA stekla kao član MOC programa Institute for Strategy and Competitiveness Harvard poslovne škole.


Mentori na doktorskim studijama su priznati stručnjaci u svojim oblastima, čiji su radovi objavljivani u kvalitetnim naučnim časopisima u inostranstvu, ali i relevantnim izdanjima u Srbiji. Takođe, većina profesora na doktorskim studijama, osim veoma značajnog iskustva u ekonomskim istraživanjima, ima i bogato iskustvo u primenjenoj ekonomiji – u privatnom i javnom sektoru i drugim institucijama. Istraživači, odnosno studenti doktorskih studija, imaju priliku da kroz blisku saradnju sa mentorima i profesorima realizuju ne samo relevantno istraživanje, već i da izgrade mreže saradnika i kolega, koje će ih pratiti i podržavati u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri. Ove veze su trajne bez obzira na buduće mesto zaposlenja ili užu oblast kojom će se budući doktori nauka baviti.


Cilj doktorskog programa Poslovna ekonomija na FEFA je da se od uspešnih diplomaca master studija, koji imaju potencijal da sprovedu originalno istraživanje, stvore vrhunski ekonomisti – ekonomisti koji ostvaruju najviše domete u svojoj grani ekonomske teorije ili primenjene ekonomije. Doktori ekonomskih nauka, osim rada u akademskoj zajednici, su cenjen i tražen kadar u svakom institucionalnom okruženju – kako u privatnom, tako i u javnom sektoru i ostalim institucijama.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Teorijsko-metodološka istraživanja u ekonomiji 1 8 O
Mikroekonomska analiza 1 8 O
Upravljanje ekonomskim politikama 1 8 O
Finansiranje investicija 1 6 I
Socijalna politika 1 6 I
Strategije konkurentnosti kompanija 2 10 O
Strategije u energetici 2 10 I
Održivi razvoj 2 10 I
Istraživački projekat I 2 10 O
II Godina SEM ESPB TIP
Upravljanje investicionim projektima 3 10 I
Upravljanje rizicima 3 10 I
Inovacije i razvoj 3 10 I
Međunarodne finansije 3 10 I
Portfolio menadžment 3 10 I
Istraživački projekat II 3 10 O
Samostalni istraživački rad 4 30 O
III Godina SEM ESPB TIP
Istraživački rad na doktorskoj disertaciji 5 30 O
Izrada i odbrana disertacije 6 30 O

MASTER STUDIJE

O DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI

Studijski program Digitalna transformacija predstavlja jedinstven spoj biznisa i informacionih sistema, koji je kreiran po uzoru na studijske programe vodećih svetskih univerziteta. Bez obzira da li ste završili osnovne studije na fakultetu društvenog ili tehničkog usmerenja, na ovom studijskom programu možete pronaći upravo ona znanja i veštine, koje vam nedostaju da se izdvojite po stručnosti u odnosu na druge.

Upravo zato, osmislili smo studijski program koji će studentima pružiti upravo ona znanja i veštine, koje su neophodne za uspešno upravljanje poslovnim procesima u digitalnom okruženju. Svesni smo potreba kompanija za stručnjacima u oblasti digitalne transformacije i želimo da baš vi, naši budući studenti, budete predvodnici nove generacije uspešnih poslovnih ljudi i pokretači pozitivnih promena u društvu. Samo pravi lideri su u stanju da u ovim velikim promenama vide šansu i prigrabe je. Ovo je prilika za vas! Kreirajte budućnost po svojoj meri i budite svojim znanjem ispred svih!

Način rada i nastavni pristup, prilagođeni su upravo vama i vašem prethodnom obrazovanju!

KONKURENTSKA
PREDNOST

87% rukovodilaca kompanija smatra da digitalna transformacija predstavlja konkurentsku prednost

KLJUČNI ELEMENT
KORPO STRATEGIJA

Rukovodioci dve trećine kompanija sa liste od 2000 najvećih kompanija na svetu vide digitalnu transformaciju kao jedan od ključnih elemenata njihovih korporativnih strategija

NOVI
BIZNIS MODELI

85% rukovodilaca je uvereno da ukoliko u naredne dve godine ne načine ozbiljan napredak u pogledu digitalne transformacije, njihove kompanije mogu pretrpeti značajne finansijske gubitke i/ili zaostati za konkurencijom

DIGITALNE
KOMPETENCIJE

U narednih 25 godina čak 47% postojećih zanimanja če nestati ili će zaposleni biti zamenjeni algoritmom

KOME JE NAMENJEN OVAJ PROGRAM?


Master Digitalna transformacija upravo je dizajniran za sve profesionalce koji žele da steknu tehnološke veštine pretvaranja podataka u informacije svrsishodne za razvoj biznisa i dodaju diferencijalnu vrednost kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu.


FEFA alumni i poslovna zajednica potvrđuju da je naša kor kompetenca već 15 godina razumevanje savremenog poslovanja i sveta finansija. Kroz ovaj master program to stavljamo u funkciju poimanja informacionih tehnologija i sistema u nameri da obučimo buduće kreatore digitalnog razvoja da donose ispravne odluke.


Ukoliko ste završili osnovne studije iz ekonomije, menadžmenta ili neke druge društveno-humanističke oblasti, nije potrebno da imate predznanje iz informacionih tehnologija da biste uspešno pohađali studije na programu Digitalna transformacija.


Isto važi i za studente, koji su osnovne studije završili na nekom od fakulteta tehničko-tehnološkog usmerenja. Svo neophodno znanje iz ekonomije i menadžmenta, moći ćete da dobijete na ovom programu.

ŠTA DOBIJATE KADA IZABERETE MASTER PROGRAM DIGITALNA TRANSFORMACIJA NA FEFA

SAVREMENO ZNANJE

Kombinovanjem akademskog znanja i praktičnog iskustva gostujućih eksperata predavanja su koncipirana fleksibilno tako da u korak prate globalne procese koji se brzo dešavaju

PRAKTIČNU ORIJENTACIJU

Prilikom poslovnih susreta studenti će na svežim primerima moći da čuju kako izgleda digitalna transformacija iz najrazličitijih uglova, ali i da dobiju smernice o trendovima i prilikama

EKSPERTIZU

Studenti će biti u direktnom kontaktu sa stručnjacima koji rade za najznačajnije svetske IT kompanije i od njih saznati realne studije slučaja, ali i kako da prevaziđu svoje izazove

MREŽU KONTAKATA

Predavanja i stručni skupovi, koje budemo organizovali, biće mesto susreta budućih saradnika i poslovnih partnera. Ovaj master je temelj FEFA koalicije predvodnika digitalne transformacije

KOJA ZNANJA ĆETE STEĆI NA OVOM PROGRAMU?

Na studijskom programu Digitalna transformacija, steći ćete vrhunska znanja i veštine, koje se tiču digitalne ekonomije, strategije digitalne transformacije, upravljanja IT projektima, digitalnog marketinga, ljudskih resursa, itd. Takođe, ovladaćete i upravljanjem podacima, Big Data konceptom, poslovnom analitikom i odlučivanjem, Cloud računarstvom, razvojem Web-a, itd. Drugim rečima, ovaj studijski program će vam omogućiti da proširite stečena, ali i steknete nova znanja iz komplementarnih oblasti, čime ćete nadograditi svoje kompetencije u skladu sa savremenim poslovnim izazovima.


Nakon uspešno završenog master programa Digitalna transformacija, bićete obučeni da samostalno ili u timu učestvujete u upravljanju organizacijom ili njenim delovima, kao i projektima i pritom, uspešno odgovorite na izazove koje sa sobom nose savremene promene u pogledu digitalizacije poslovanja.


Pored opštih sposobnosti, uz zvanje Master poslovni informatičar steći ćete i sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • šire znanje o kontekstu i uticaju globalnih ekonomskih promena na poslovanje, kao i ulogu određene organizacije u savremenom poslovnom okruženju
 • poznavanje funkcionisanja organizacije i načina upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju njenog efikasnijeg poslovanja
 • mogućnost praktične primene niza alata, metoda i tehnika u domenu poslovne analitike i poslovnog odlučivanja
 • znanje i veštine u domenu upravljanja organizacijom u celini, njenim funkcionalnim jedinicama, kao i projektima
 • sposobnost sagledavanja i praćenja promena na tržištu

OPIS PROGRAMA


Nastavu na ovom programu izvode renomirani profesori i gostujući predavači. Neki od njih su istovremeno i nastavnici na prestižnim evropskim univerzitetima.

Predavači i mentori na ovom programu biće i najcenjeniji stručnjaci i profesionalci iz prakse, spremni da studentima prenesu iskustva poznatih kompanija, koje su se već digitalno transformisale.

Studenti će biti i u direktnom kontaktu sa stručnjacima, koji rade za najznačajnije svetske IT kompanije i od njih saznati kako da savladaju izazove u digitalnom svetu.

Centar za karijerno vođenje FEFA, izgradio je široku mrežu kontakata sa najpoznatijim poslodavcima, gde veliki broj naših studenata pronalazi praksu ili zaposlenje.

Takođe, stručni skupovi i predavanja, koje organizujemo, predstavljaju i dodatnu priliku za naše studente da uspostave saradnju sa kompanijama i stručnjacima iz poslovnog sveta.

Širok je spektar zanimanja koje mogu obavljati studenti koji završe master studije na programu Digitalna transformacija. Neka od tih zanimanja su:

 • Poslovni analitičar
 • Menadžer IT projekata
 • Menadžer informacionih sistema
 • Analitičar digitalnog poslovanja
 • Menadžer digitalne transformacije
 • Menadžer digitalnog marketinga
 • Web analitičar
 • Menadžer digitalnog sadržaja
 • Menadžer digitalnih inovacija
 • Administrator baza podataka
 • Specijalista za razvoj Web-a
 • Menadžer e-prodaje
 • Preduzetnik u oblasti internet poslovanja

Plate za ove pozicije u svetu se kreću od najmanje 70.000 dolara godišnje i idu i preko 120.000

PREDMETI


SEM ESPB TIP
Strategija digitalne transformacije 1 8 O
Primenjena nauka o podacima u biznisu 1 8 O
Mikroekonomska konkurentnost 1 7 I
Investiciono odlučivanje 1 7 I
Liderstvo i veštine upravljanja 1 7 I
Internet marketing 1 7 I
Globalni ekonomski i poslovni trendovi 1 7 I
Big Data i napredna poslovna analitika 1 7 I
Primenjena tehnologija za razvoj weba u poslovanju 1 7 I
Vizualizacija podataka za efektivno odlučivanje 1 7 I
Menadžment informacionih tehnologija u cloud okruženju 1 7 I
Digitalna ekonomija 2 8 O
Primena interneta stvari u poslovanju 2 6 O
Upravljanje i finansiranje IT projekata 2 6 O
Master rad 2 10 O

UPIŠI MASTER DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Za dodatne informacije pozovite:

Nađa Vojnović, šef Studentske službe FEFA

Tel. 011/2600-600, opcija 2

Mobilni +381692107770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

Termini otvorenih vrata i upisnih testiranja za školsku 2017/18 godinuOtvorena vrata:


 • 07. decembar 2017. u 15 časova
 • 08. mart 2018. u 15 časova
 • 19. april 2018. u 15 časova
 • 10. maj 2018. u 15 časova
 • 31. maj 2018. u 15 časova

Predupisna testiranja:


 • 07. decembar 2017. u 16 časova
 • 08. mart 2018. u 16 časova
 • 19. april 2018. u 16 časova
 • 10. maj 2018. u 16 časova
 • 31. maj 2018. u 16 časova

Upisno testiranje:


 • 27. jun 2018. u 16 časova

Informacije o upisu


 • Sve informacije o upisu na osnovne i master studije možete naći na linku >>

ISKUSTVA NAŠIH STUDENATA


Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software


„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a


„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije


„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

aleksandar kemeviš, diplomac FEFA

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija


„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”

OSNOVNE STUDIJE

OPIS PROGRAMA


FILM. TELEVIZIJA. RADIO. INTERNET. NOVI MEDIJI. VIDEO IGRE. PERFORMANS. KONCERTI. FESTIVALI.


Kreativna produkcija je novi program koji na jedinstven način obrazuje talentovane generacije producenata i autora u tradicionalnim i novim medijima. Program naglašava vodeću ulogu producenta kao kreativne snage projekta od nastanka kreativne ideje i energije, poslovnih i organizacionih veština, pa do poznavanje ekonomije i finansija kako bi kreativni projekat bio realizovan. Kreativna produkcija je namenjena studentima koji žele da se pripreme za rad na filmu, televiziji, u nezavisnoj produkciji, digitalnim medijima, reklamnim agencijama, produkciji kulturnih i sportskih manifestacija, odnosno u celokupnoj industriji zabave.

Kreativna A/V produkcija je umetnost, zanat, veština, tehnika, tehnologija i nauka.

Učestvuj u realizaciji profesionalnog igranog projekta čim počne nastava u oktobru! Tvoji profesori "pakuju" i snimaju projekat - a ti si odmah deo ekipe.

Kada osetiš "miris filma" bolje i kreativnije ćeš pratiti ostala predavanja!

 • Ukoliko želiš da se baviš filmom i novim medijima;
 • Ukoliko voliš da organizuješ projekte, da upravljaš kreativnim timom i celom ekipom;
 • Ukoliko te zanimaju nove tehnologije, VR i digitalni marketing;
 • Ukoliko hoćeš da budeš autor ili producent različitih sadržaja;

Treba da naučiš i KAKO da obezbediš finansijsku i ekonomsku sigurnost za svoje projekte.

Studijski program za OSNOVNE akademske studije A/V PRODUKCIJA traje četiri godine (8 semestara) i za to vreme treba da prikupiš 240 ESPB.

Struktura nastave:

 • 26 obaveznih predmeta (svaki predmet traje jedan semestar)
 • 16 izbornih predmeta, od kojih biraš 8
 • Realizacija i odbrana završnog rada

Svi predmeti se načelno mogu svrstati u dve oblasti:

 • oblast dramskih i audio-vizuelnih umetnosti
 • oblast društveno-humanističkih nauka

Pogledaj predmete na svim godinama!


Neke od profesija kojima možeš da se baviš po završetku studija su:

 • producent, izvršni producent, direktor filma, organizator, vođa snimanja…
 • autor (scenarista, reditelj, montažer….), odnosno pomoćnik u autorskim sektorima (režije, montaže…)
 • urednik programa, umetnički ili stručni savetnik….
 • rukovodilac u medijskim kućama ili u institucijama kulture i umetnosti
 • kreativni direktor, kopirajter, digitalni producent u marketinškim agencijama
 • organizator, odnosno kreator javnih događaja u kulturi, umetnosti i sportu

S obzirom na to da su alati i jezik A/V produkcije internacionalni i da se razvijaju ka neslućenim visinama KREATIVNI A/V PRODUCENT će moći u okviru svoje specijalizacije da pronađe ono mesto, na koje ga vodi lična ambicija. Budući da se tokom naših studija stiče i profesionalno iskustvo, nakon završetka osnovnih studija ili mastera, imaćeš kompetencije da se profesionalno baviš svim vidovima A/V produkcije – od ideje do promocije i premijere. Takođe, steći ćeš znanja da kreiraš i produciraš javne događaje i spektakle

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Kreativna produkcija 1 1 7 O
Osnovi jezika pokretnih slika 1 6 O
Audio-vizuelna produkcija 1 1 7 O
Uvod u A/V tehnologije 1 5 O
Principi moderne ekonomije 1 5 O
Kreativna produkcija 2 2 7 O
Osnovi umetničkih procesa 1: Režija 2 6 O
Audio-vizuelna produkcija 2 2 7 O
Producent i tehnologija 1: Kamera 2 5 O
Uvod u informacione tehnologije 2 5 O

OPIS PROGRAMA


Na A/V PRODUKCIJI se uči sve šta je jednom savremenom audio-vizuelnom umetniku potrebno da zna, od umetničkih disciplina kao što su scenario, režija, montaža, kamera, zvuk, organizacija proizvodnje, postprodukcija, do industrije reklama, video igara ili produkcije događaja u kulturi i sportu.


Ono na čemu smo bazirali program je i oslanjanje na snažnu poziciju koju ima FEFA - na važnost finansija, ekonomije i marketinga. Zato naše studije mladom diplomiranom kreativcu, umetniku i producentu - nude sigurnost i u vidu ovih zanata. To je aspekt posla koji rešava osnovno pitanje: kako i čime. Tek tada producent ima potpunu obučenost i kompetencije za rad u medijima i kulturi.


DRUGA GODINA je uzbudljiva! Ona je teren za tvoju maštu i kreativnost! Pišeš scenario, snimaš dokumentarne i igrane forme; web seriju; praviš trejler za video igru; učiš kako da samostalno organizuješ proizvodnju; kako da pronađeš finansije koje su ti potrebne; kako da pregovaraš sa saradnicima i partnerima; i kako da promovišeš svoje proizvode!


Druga godina je ključna jer te priprema za dugometražni igrani film na III godini!


Treba mnogo toga da naučiš. Da uradiš. Da osetiš. Da stvaraš. Da to odbraniš.

PREDMETI


II Godina SEM ESPB TIP
Organizacija A/V proizvodnje 1 3 6 O
Audio-vizuelna produkcija 3 3 5 O
Digitalni marketing 1 3 4 O
Osnovi umetničkih procesa 2: Scenario 3 5 O
Pregovaranje 1 3 5 I
Igrane A/V forme 3 5 I
Ekonomija A/V medija 3 5 I
Video igre 1 3 5 I
Organizacija A/V proizvodnje 2 4 6 O
Digitalni marketing 2 4 4 O
Promocija projekta i festivali 4 5 O
Osnovi umetničkih procesa 3: Montaža 4 5 O
Pregovaranje 2 4 5 I
Dokumentarne A/V forme 4 5 I
Finansiranje AV projekta 4 5 I
Video igre 2 4 5 I

OPIS PROGRAMA


TREĆA GODINA je zanosna! Klasa snima dugometražni igrani film! Treba da osmisliš svoj put. Da srušiš pravila koja ti nameću. Da nametneš svoja pravila. Tvoje kolege sa klase imaće različite uloge u realizaciji prvog velikog zajedničkog filma: Producent. Izvršni producent. Kreativni producent. Glavni organizator. Organizator. Vođa snimanja.....Reditelj. Scenarista... Na ovaj način proučavaš i rad svojih kolega kroz sve faze proizvodnje, kroz set različitih veština i estetske senzibilitete. Kroz ovaj rad možeš da prepoznaš talenat, potencijal unutar i izvan svoje klase!


Kad dođeš do III godine već preuzimaš odgovornost za svoj rad, pod budnim okom profesora. Sad već samostalno radiš u programu movie magic; razvijaš kritičko mišljenje kroz retoriku, debatu i analizu spektakla; stičeš specifična saznanja o rizicima u produkciji i o kompletnoj izvršnoj produkciji bilo kojeg projekta! Takođe, kreiraš javni događaj u kulturi, muzici ili sportu. Učiš poslovno i autorsko pravo. Istražuješ šta vole tvoje ciljne grupe - treba upoznati i svoju publiku!

PREDMETI


III Godina SEM ESPB TIP
Knjiga snimanja 1 5 8 O
Rizici u A/V produkciji 5 7 O
Audio-vizuelna produkcija 4 5 5 O
Retorika i debata 5 5 I
Istraživanje ciljnih grupa 5 5 I
Digitalno pripovedanje 1 5 5 I
Analiza A/V dela 1 5 5 I
Knjiga snimanja 2 6 8 O
Producent i tehnologija 2: Digitalna obrada slike i zvuka 6 7 O
Kreiranje i produkcija događaja 6 5 O
Poslovno i autorsko pravo 6 5 I
Industrija reklama 6 5 I
Digitalno pripovedanje 2 6 5 I
Analiza spektakla 6 5 I

OPIS PROGRAMA


ČETVRTA GODINA je TVOJA! U prve tri godine imaš dinamične i uzbudljive izborne predmete, sada je trenutak da imaš samo jedan predmet: tvoj projekat. Kreiraš i "pakuješ" svoj prvi samostalni projekat, uz pomoć odabranog mentora. Pišeš predlog za svoj završni rad. Stičeš sigurnost kroz planiranje i upravljanje finansijama za završni rad. Praviš pravi kreativni i producentski elaborat. To je tvoj završni ispit.


Postoji više načina da ispričamo naše priče, da realizujemo ideje i da ih podelimo sa drugima – više nego u bilo kom trenutku u ljudskoj istoriji! Ovaj studijski program je prilika da saznaš kako su kreativne vizije menjale svet. Ovo je teren za tvoju maštu, kreativnost, znanje i razvoj kritičkog mišljenja. Iskoristi ovaj trenutak jer - sledeći uspeh je TVOJ!

PREDMETI


IV Godina SEM ESPB TIP
Priprema predloga završnog rada 7 15 O
Upravljanje finansijama završnog rada 7 15 O
ZAVRŠNI RAD: realizacija i odbrana 8 30 O

MASTER STUDIJE

OPIS PROGRAMA


O PROGRAMU


Studijski program Kreativna produkcija na master akademskim studijama traje jednu godinu i za to vreme treba da prikupite 60 ESPB. Kurikulum studijskog programa je napravljen tako da steknete potrebne kompetencije za profesionalni rad, bez obzira da li ste završili osnovne studije u oblasti umetnosti ili društveno- humanističkih nauka. Program posebnu pažnju posvećuje razvoju kreativnog, kritičkog i samokritičkog mišljenja o umetničkom i stručnom radu, kao i samostalnoj organizaciji i finansiranju projekta.


MASTER RAD


Master rad sastoji se od samostalnog, originalnog, javno prikazanog dela iz oblasti audio-vizuelne i kreativne produkcije; tekstualnog obrazloženja dela koje sadrži prikaz teorijskih osnova rada (uključujući i kritičku analizu referentnih primera iz literature, domaće ili inostrane prakse) i usmene odbrane rada pred komisijom. Praktična realizacija master rada predviđena je za drugi semestar.


CILJ PROGRAMA


Studijski program Kreativna produkcija na master akademskim studijama ima za cilj da studentima omogući razvoj kreativnih sposobnosti i sticanje specifičnih veština u produkciji kreativnog projekta u oblasti audio-vizuelne produkcije i industrije zabave (kreiranje i proizvodnja audio-vizuelnog dela; kreiranje i realizacija javnih događaja iz oblasti kulture, umetnosti, sporta…)


METODE IZVOĐENJA NASTAVE


Teorijska predavanja praćena multimedijalnim prezentacijama i estetskim i produkcionim analizama primera; predavanja i vežbe ex cathedra; kreativne radionice; analiza audio i video primera; analize studija slučaja. Diskusije u okviru predavanja i radionica. Pisanje tekstualnog zadatka. Realizacija individualnog praktičnog kreativnog zadatka (master rad). Konsultacije. Gostujući predavači. Mentorski rad.


VETERANI I MASTER KLAS


U naš program uključeni su različiti pripadnici srpske i regionalne filmske i tv zajednice, koji donose programu bogatstvo iskustva i znanja u svim oblastima praktične proizvodnje: producenti, glumci, reditelji, scenaristi, kostimografi, scenografi, kompozitori, urednici programa, distributeri... Pored jedinstvenih predavanja i ”otkrivanja tajni zanata”, na ovaj način gradiš prijateljstva - a tvoji kontakti i profesionalna saradnja počinju već na studijama. Mi verujemo da je uzajamna podrška od suštinske važnosti za uspešnu karijeru.


PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Kreativna A/V produkcija 1 8 O
Komercijalni A/V formati 1 7 O
Kreativno pisanje 1 8 O
Produkcija spektakla 1 7 I
Primenjeni A/V formati 1 7 I
Produkcija video igre 1 7 I
Kreativna A/V produkcija 2 2 8 O
Interaktivne tehnologije 2 5 O
Scenario i režije događaja 2 5 O
Veštine komunikacija i pregovaranje 2 2 I
Marketing i društvene mreže 2 2 I
Master rad 2 10 O