OSNOVNE STUDIJE

OPIS PROGRAMA


Na programu Ekonomija na FEFA studenti se upoznaju sa osnovama ekonomije i razvijaju ekonomski način razmišljanja. Već tokom I godine analiziraju se savremeni ekonomski i društveni fenomeni i razvijaju analitičke sposobnosti u oblasti ekonomije, finansija, biznisa… Tako se razvijaju analitičke sposobnosti studenata, ososobljavaju se da kritički analiziraju svetska ekonomska kretanja, ekonomsku krizu i upoznaju sa ključnim fenomenima srpske privrede.


Program je zasnovan na studijskim programa vodećih univerziteta u Evropi i SAD. Navedena struktura studijskog programa omogućava studentima izgradnju stabilne osnove za ulazak na tržište rada i, nakon završetka osnovnih, upis master studija u zemlji ili u inostranstvu.


Studijski program Ekonomija omogućava budućim ekonomistima da se tokom svoje karijere kreću od različitih poslova u bankarskom i šire finansijskom sektoru do rukovodećih položaja u privatnim i javnim preduzećima i svim ostalim institucijama.


Pored toga, studenti imaju i mogućnost nastavka školovanja i uključivanja u više cikluse visokoškolskog obrazovanja: MASTER studije iz ekonomije i posle toga DOKTORSKE studije, čime se osposobljvaju i za rad na naučnoistraživačkim poslovima u istraživačko-akademskim institucijama.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Mikroekonomija 1 8 O
Matematika 1 8 O
Računovodstvo 1 6 O
Engleski jezik I 1 4 O
Drugi strani jezik I 1 4 I
Treci strani jezik I 1 4 I
Informacioni sistemi 1 4 I
Osnovi menadžmenta 2 8 O
Statistika 2 6 O
Evropske integracije 2 8 O
Engleski jezik II 2 4 O
Drugi strani jezik II 2 4 I
Treci strani jezik II 2 4 I
Akademske veštine 2 4 I

OPIS PROGRAMA


Student se upoznaje sa funkcionisanjem domaće i svetske privrede; mehanizmima, instrumentima ali i efektima ekonomskih politika; značajem trgovinskih odnosa, kao i režima i politike deviznog kursa…


U domenu biznisa, student se uvodi u funkcionisanja savremenih korporacija: od tehnike obračuna i planiranja troškova, razumevanja alata upravljačkog računovodstva do obrada studija slučaja; od načina donošenja investicionih odluka, funkcionisanja finansijskih institucija i tržišta do upravljanja sredstvima korporacije; od analize tržista, segmentacije tržišta do upravljanja marketingom…


U domenu menadžmenta polazi se od razumevanja strateških izazova u savremenom poslovnom svetu, koncepata, metoda i tehnika strateškog menadžmenta, a studijama slučaja dolazi se do saznanja o programima transformacije i restrukturiranja, o formulisanju i implementaciji postavljenih strategija…


Po završetku druge godine student je osposobljen da kritički analizira ekonomske fenomene.

PREDMETI


II Godina SEM ESPB TIP
Makroekonomija 3 8 O
Strategijski menadžment 3 8 O
Engleski poslovni jezik I 3 4 O
Bankarstvo 3 6 O
Drugi poslovni strani jezik I 3 4 I
Treci poslovni strani jezik I 3 4 I
Upravljačko računovodstvo 3 4 I
Upravljanje ljudskim resursima 3 4 I
Međunarodna ekonomija 4 8 O
Engleski poslovni jezik II 4 4 O
Korporativne finansije 4 8 O
Marketing 4 5 I
Francuski poslovni jezik II 4 5 I
Nemački poslovni jezik II 4 5 I
Poslovno pravo 4 5 I
Ekonomija i film 4 5 I

OPIS PROGRAMA


Na III godini studenti produbljuju svoju sposobnost analiziranja ekonomskih fenomena ali i rešavanja problema u svakodnevnom poslovanju. Studenti se na ovoj godini studija osposobljavaju da na bazi ranije razvijenih analitičkih alata mogu kreirati sopstvene predloge za rešavanje složenih fenomena. U akadmeskoj atmosferi tolerancije za različita mišljenja i rešenja stvara se kreativna atmosfera u potrazi za najboljim rešenjem. Konačan ishod je pravilno rešavanje postavljenih problema iz realnih situacija.


Na III godini studija suština je u produbljenoj analizi monetarnih i finansijkih fenomena, javnih finansija, investicija i razvoja, inovativnosti i digitalnom marketingu kao osnovama modernog poslovanja. Studenti se nalaze u svojevrsnoj “laboratoiriji” u kojoj se simuliraju savremeni problemi i kroz diskuju analiziraju moguća rešenja sa svim prednostima i nedostacima.


Na bazi ranije stečenih kompetencija za kritičku analizu ekonomskih fenoma na I i II godini studenti od III godine studija razvijaju sposobnost kreiranja predloga za unapredjnje poslovanja i povećanje profita sa kojima će se susretati na radnom mestu.


Poseban naglasak je stavljen na inovativnost i digitalni marketing u svim sferama poslovanja omogućavajući studentima kompetentnost u oblasti digitalne transformacije biznisa u savremenom svetu.

PREDMETI


III Godina SEM ESPB TIP
Monetarna ekonomija 5 8 O
Finansijska tržišta 5 8 O
Javne finansije 5 8 O
Međunarodno poslovanje 5 6 I
Pregovaranje 5 6 I
Upravljanje investicijama 5 6 I
Ekonomija države blagostanja 6 8 O
Ekonomski razvoj 6 8 O
Digitalni marketing 6 7 O
Istraživanje tržišta 6 7 O
Inovacije i preduzetništvo 6 6 O

OPIS PROGRAMA


Na završnoj godini osnovnih studija studenti FEFA imaju mogućnost korišćenja brojnih pogodnosti koje FEFA ima kao član MOC mreže Institute for Strategy and Competitiveness Harvard Business School. Studentima FEFA je omogućen ulazak u elektronsku biblioteku Harvarda, praćenje svih aktivnosti koje se odnose na program konkurentnosti koji drži prof Michal Porter, kao i rad na studijama slučaja koje obradjuju studenti na Harvardu.


Pored predmeta koji zaokružuju znanja iz sveta poslovnih finansija, bankarstva i medjunarodne ekonomije i biznisa, studenti na ovoj godini otvaraju i stranice digitalnog sveta, ulazeći u svet Interneta stvari (Internet of Things).


I naravno, snaženjem teorijskih i primenjenih znanja i na ovoj godini, studenti se osposobljavaju za osmišljavanje i realizaciju završnog projekta, diplomskog rada, a time i za kvalitetan završetak osnovnih studija i izgradnju uspešne poslovne karijere.


Po završetku IV godine studija i sticanju 240 ESPB bodova stiče se zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA.

PREDMETI


IV Godina SEM ESPB TIP
Strategija konkurentnosti 7 6 O
Makroekonomska analiza 7 6 O
Internet stvari 7 6 O
Analiza finansijskih izveštaja 7 6 O
Međunarodni ekonomski odnosi 7 8 I
Novac i bankarstvo 7 6 I
Primenjena istraživanja 8 10 O
Teorijske osnove završnog rada 8 8 O
Diplomski - završni rad 8 12 O

FEFA Fordam


  Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

 • polaganje četiri (4) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje i
 • polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec).

Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

MASTER STUDIJE

OPIS PROGRAMA


Na MASTER studijama EKONOMIJE na FEFA zaokružićete vaše kompetencije u najatraktivnijim oblastima savremene ekonomije pripremajući se kako za poslove u oblasti modernih ekonomskih istraživanja tako i u poslovnim karijerama profesionalnih ekonomista.

Kombinacijom akademskih znanja i neophodnih veština stičete kompetencije u najataraktivnijim segmentima modernog poslovanja: kako unaprediti konkurentnost firme, kako izvršiti poresku optimizaciju, kako pregovarati, šta je zelena ekonomija, kako digitalno transformisati kompaniju, kako uspostaviti korporativno upravljanje….

Razvijajući ovaj Master program sa strateškim partnerima: MOC mrežom Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School i Fordam University o izvodjenju nastave u okviru MASTER studija FEFA je ponudila najatraktvnije master studije iz oblasti EKONOMIJE u Regionu. Na studijskom programu EKONOMIJA po sticanju 60 ESPB bodova stiče se zvanje MASTER EKONOMISTA.

MASTER studije na FEFA omogućavaju vam i pohadjanje dvojnog programa (dual degree) koji FEFA izvodi zajedno sa Poslovnim fakultetom Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business). Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

Na ovaj program se mogu upisati kandidati koji imaju 240 ESPB bodova iz srodnih ali i drugih oblasti.

FEFA Fordam


Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

 • Polaganje četiri (4) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje i
 • Polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec).

Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Mikroekonomska konkurentnost 1 8 O
Strategije poreske optimizacije 1 8 O
Poslovno pregovaranje 1 6 I
Globalni ekonomski i poslovni trendovi 1 6 I
Zelena ekonomija 1 6 I
Investiciono odlučivanje 1 6 I
Strategija digitalne transformacije 1 5 O
Primenjene finansije 1 4 O
Korporativno upravljanje 2 10 O
Diplomski - master rad 2 20 O

DOKTORSKE STUDIJE

OPIS PROGRAMA


Program doktorskih studija POSLOVNA EKONOMIJA na FEFA pruža istraživačima mogućnost da se usavršavaju na najvišem nivou akademskih studija iz ekonomskih nauka i da izrade svoju doktorsku disertaciju istražujući, kako aktuelna pitanja u ekonomskoj teoriji, tako i primenjenoj ekonomiji.


Program je utemeljen na iskustvima u unapredjenju konkurentnosti koje je FEFA stekla kao član MOC programa Institute for Strategy and Competitiveness Harvard poslovne škole.


Mentori na doktorskim studijama su priznati stručnjaci u svojim oblastima, čiji su radovi objavljivani u kvalitetnim naučnim časopisima u inostranstvu, ali i relevantnim izdanjima u Srbiji. Takođe, većina profesora na doktorskim studijama, osim veoma značajnog iskustva u ekonomskim istraživanjima, ima i bogato iskustvo u primenjenoj ekonomiji – u privatnom i javnom sektoru i drugim institucijama. Istraživači, odnosno studenti doktorskih studija, imaju priliku da kroz blisku saradnju sa mentorima i profesorima realizuju ne samo relevantno istraživanje, već i da izgrade mreže saradnika i kolega, koje će ih pratiti i podržavati u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri. Ove veze su trajne bez obzira na buduće mesto zaposlenja ili užu oblast kojom će se budući doktori nauka baviti.


Cilj doktorskog programa Poslovna ekonomija na FEFA je da se od uspešnih diplomaca master studija, koji imaju potencijal da sprovedu originalno istraživanje, stvore vrhunski ekonomisti – ekonomisti koji ostvaruju najviše domete u svojoj grani ekonomske teorije ili primenjene ekonomije. Doktori ekonomskih nauka, osim rada u akademskoj zajednici, su cenjen i tražen kadar u svakom institucionalnom okruženju – kako u privatnom, tako i u javnom sektoru i ostalim institucijama.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Teorijsko-metodološka istraživanja u ekonomiji 1 8 O
Mikroekonomska analiza 1 8 O
Upravljanje ekonomskim politikama 1 8 O
Finansiranje investicija 1 6 I
Socijalna politika 1 6 I
Strategije konkurentnosti kompanija 2 10 O
Strategije u energetici 2 10 I
Održivi razvoj 2 10 I
Istraživački projekat I 2 10 O
II Godina SEM ESPB TIP
Upravljanje investicionim projektima 3 10 I
Upravljanje rizicima 3 10 I
Inovacije i razvoj 3 10 I
Međunarodne finansije 3 10 I
Portfolio menadžment 3 10 I
Istraživački projekat II 3 10 O
Samostalni istraživački rad 4 30 O
III Godina SEM ESPB TIP
Istraživački rad na doktorskoj disertaciji 5 30 O
Izrada i odbrana disertacije 6 30 O

OSNOVNE STUDIJE

OPIS PROGRAMA


Menadžment informacionih sistema nikada nije bio značajniji nego danas. IT Menadžment je novi studijski program koji će obrazovati informatičare sa jedinstvenim znanjima. Pored jake osnove u klasičnim informatičkim disciplinama, programiranju, projektovanju informacionih sistema i softvera, zaštiti i oparavku informacionih sistema, polaznici ovog studijskog programa imaće velika i jasno definisana znanja iz oblasti ekonomije, biznisa, finansija i organizacionih veština.

Cilj ovog studijskog programa je ne samo da obuči studente da osmisle, isprojektuju i implementiraju informacione sisteme već da mogu da upravljaju radom informacionih sistema u najvećim svetskim kompanijama, vode velike IT projekte, upravljaju finasijama na tim projektima ili da pokrenu sopstveni biznis u IT sferi.

Zbog toga je FEFA, kao visoko pozicionirani fakultet u oblasti ekonomije i finansija razvila jedinstveni program koji povezuje potrebe savremenog biznisa i informacionih tehnologija i sistema.

Studijski program za osnovne akademske studije IT Menadžmenta traje četiri godine (8 semestara) i za to vreme treba sakupiti 240 ESPB.

Struktura nastave:

 • 35 obaveznih predmeta (svaki predmet traje jedan semestar)
 • 18 izbornih predmeta
 • Realizacija i odbrana završnog rada

Na prvoj godini studenti će dobiti osnovna znanja iz oblasti informacionih tehnologija, programiranja sa praktičnom nastavom iz JAVA programskog jezika i analize i modelovanja poslovnih procesa. Pored ovih informatičkih znanja studenti će imati priliku da se upoznaju sa savremenim poslovanjem i biznisom i tržištima u kojima se najviše koriste IT tehnologije.

Pogledaj predmete na svim godinama.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Osnove informacionih tehnologija 1 7 O
Osnovi programiranja 1 7 O
Principi moderne ekonomije 1 6 O
Matematika 1 6 O
Engleski jezik 1 1 4 O
Sistemi informacionih tehnologija 2 7 O
Analiza i modelovanje poslovnih procesa 2 7 O
Osnovi menadžmenta 2 6 O
Statistika 2 6 O
Engleski jezik 2 2 4 O

OPIS PROGRAMA


Na drugoj godini nastavlja se sa izučavanjem informacionih tehnologija i sistema. Akcenat je na projektovanju i analizi informacionih sistema. Projektovanje informacionih sistema podrazumeva identifikaciju zahteva krajnjih korisnika, razumevanje i rešavanje problema procesa projektovanja, održavanja, organizovanja i upravljanja informacionim sistemima, a sve u cilju postizanja efektivnog i efikasnog poslovanja organizacija.

Učenje programiranja se nastavlja kroz tehnologije koje su vezane za veb programiranje. Studenti ulaze u svet Internet tehnologija, uče kako se koriste, projektuju i implementiraju njegovi servisi. Primenjuju se Internet tehnologije koje obezbeđuju distribuiranosti, skalabilnosti i pouzdanost u aplikacijama elektronskog poslovanja.

Polazeći od činjenice sa su podaci najveća vrednost poslovnih sistema ovaj studijski program posebnu pažnju posvećuje čuvanju, obradi i primeni struktuiranih i nestruktuiranih podataka. Na drugoj godini studenti počinju da ulaze u svet baza podataka. Studenti će ovladati osnovnim pojmovima u oblasti baza podataka i osnovnim tehnikama implementacije, korišćenja i održavanja baza podataka.

Pored informatičkih znanja na ovoj godini se produbljuju i znanja u oblastima u kojima je FEFA već godinama prepoznata kao što su ekonomija, finasije i biznis. Kroz ove predmete studenti će naučiti kako se kreira poslovna ideja, kako se upravlja strateškim resursima kompanije i vode finansije, sa ciljem da se povežu IT i poslovna znanja.

PREDMETI


II Godina SEM ESPB TIP
Osnove informacionih sistema 3 8 O
Baze podataka 3 8 O
Upravljanje projektima 3 6 O
Upravljačko računovodstvo 3 4 O
Strategijski menadžment 3 4 O
Projektovanje i analiza informacionih sistema 4 8 O
Veb programiranje 4 5 O
Upravljanje i dizajniranje baza podataka 4 8 O
Korporativne finansije 4 8 O
Inovativnost i kreativno stvaranje 4 4 O

OPIS PROGRAMA


Treća godina je posebno uzbudljiva. Na ovoj godini nastavlja se proučavanje baza podataka kroz osnovne koncepte poslovne inteligencije (business intelligence) proučavaju se metodologije i koncepti za prikupljanje, analizu i distribuciju informacija, "pametan" način čuvanja, pretraživanja i korišćenja poslovnih podataka. Pametno upravljanje podacima je danas najvažniji resurs kompanija, a uz korišćenje sistema za podršku odlučivanju, koji se takođe proučavaju na ovoj godini studenti će biti u mogućnosti da donesu dodatne vrednosti, konkurentsku prednost i unaprede poslovanje kompanijama.

Na ovoj godini izučavaće se još jedna zanimljiva oblast u IT industriji, zaštita i oporavak informacionih sistema. Pitanje sigurnosti, kontinuiranog poslovanja (business continuity) i oporavka informacionih sistema u najkraćem mogućem roku su teme koje su danas u fokusu svim kompanijama. Studenti će biti osposobljeni za projektovanje, implementaciju i održavanje sistema visoke dostupnosti.

Na predmetu Elektronsko poslovanje studenti će naučiti kako se Internet tehnologije i servisi koje su učili na prethodnoj godini primenjuju u elektronskom poslovanju i kako se njihovim korišćenjem može unaprediti poslovanje kompanija. Modeli poslovnog nastupa na Internetu se dalje upotpunjuju kroz proučavanje digitalnog marketinga, strategijama nastupa na Internetu i upravljanja odnosima sa klijentima.

Digitalna ekonomija je danas realnost koja stvara ogromne mogućnosti, ali istovremeno predstavlja i veliku pretnju za sve kompanije. Da bi usvojene informacione tehnologije donele značajne promene i poslovne rezultate kompaniji potrebno je menjati percepciju praktično svih poslovnih funkcija u organizaciji. Kako promeniti kompaniju koja koristi IT tehnologije i Internet servise u svom poslovanju studenti će naučiti na predmetu STRATEGIJA DIGITALNE TRANSFORMACIJE. Ovaj predmet je jedinstven, inovativan, uzbudljiv, vodi studente na proputovanje koje će u narednim godinama proći sve kompanije na putovanje kroz DIGITALNU TRANSFORMACIJU.

Servisno orijentisane arhitekture je još jedan od posebnih predmeta na ovoj godini. SOA IT arhitektura podržava transformaciju poslovnog okruženja u skup međusobno povezanih servisa i time obezbeđuju zaokružen tok poslovnih procesa koje podržavaju. U osnovi, priča o SOA je optimalno i efikasno usaglašavanje poslovanja i informatičkih tehnologija koje ga podržavaju.

IT znanja koja se dobijaju na ovoj godini nadograđuju se ekonomskim i poslovnim veštinama. Ona se ogledaju u veštinama pregovaranja i istraživanja tržišta koja uz znanja koja su vezana za upravljanje IT projektima omogućavaju studentima da učestvuju u najvećim IT projektima od početka do kraja. Cilj je osposobiti studente da IT projekat iznesu od ideje do realizacije.

PREDMETI


III Godina SEM ESPB TIP
Upravljanje razvojem aplikacija 5 5 O
Strategija digitalne transformacije 5 5 O
Zaštita i oporavak informacionih sistema 5 8 O
Upravljanje IT projektima 5 6 O
Upravljanje poslovnim sadržajima 5 6 O
Strategije upravljanja informacionim sistemima 6 6 O
Elektronsko poslovanje 6 5 O
Digitalni marketing 6 5 O
Istraživanje tržišta 6 7 I
Pregovaranje 6 7 I
Interakcija čovek-računar 6 7 I
Sistemi za podršku odlučivanju 6 7 I
Servisno orijentisane arhitekture 6 7 I

OPIS PROGRAMA


Na četvrtoj godini se nastavlja proučavanje najnovijih Internet tehnologija, kroz danas najzanimljiviji deo Interneta, Internet stvari (Internet of Things (IoT)). Jednostavno rečeno Internet stvari ili Internet of Things (IoT) su svi uređaji koji se mogu povezati na Internet. U tu grupu spadaju pametni telefoni, veš mašine, lampe, frižideri, kafe aparati, automobliski softveri i dr. Ovo je još jedan od predmeta koji su jedinstveni za ovaj studijski program.

PODACI, PODACI, PODACI .... Na ovoj godini se ponovo istražuju najveće tajne BI (business intelligence) sistema, bavimo se analizom i obradom podataka, poslovnom analitikom i primenom u poslovnim sistemima. Data warehouse, OLAP kocke, Big Data, baze znanja su teme koje se proučavaju na ovoj godini.

Učenje programiranja se na ovog godini zaokružuje kroz učenje razvoja mobilnih aplikacija. Programeri mobilnih aplikacija su danas najtraženiji programeri na tržištu, a razvoj ovog dela softverske industrije je u stalnom porastu.

Još jedan u nizu jedinstvenih predmeta koji se nalaze u studijskom programu je i Revizija i kontrola IT sistema. Ovladavanjem teorijskim i praktičnim znanjima iz domena revizije i kontrole IT sistema studenti stiču znanja da samostalno implementiraju procese kontrole sa ciljem revizije infrastrukture informacionih tehnologija kao i postavljanje relevantnih procedura u svim fazama revizije.

Na ovoj godini se zaokružuju i znanja koja su vezana za ekonomiju i finansije. Studenti uče kako da finansiraju projekte, kako da budu konkurentni na tržištu i na kraju kako da se bave preduzetništvom u IT sferi.

PREDMETI


IV Godina SEM ESPB TIP
Projektno finansiranje 7 6 O
Internet stvari 7 5 O
Napredna poslovna analitika 7 5 O
Razvoj mobilnih aplikacija 7 8 I
Razvoj sistema visoke dostupnosti 7 8 I
Sistemi za istraživanje i analizu podataka 7 8 I
Preduzetništvo 7 6 I
Strategija konkurentnosti 6 6 I
Poslovno pravo 8 3 O
Mašinsko učenje 8 3 O
Revizija i kontrola IT sistema 8 4 O
Diplomski - završni rad 8 20 O

Kojem profilu osoba je namenjen ovaj program


Postoje određene karakteristike svojstvene profesionalcima u oblasti MIS-a:

 • Uspešno rešavanje problema
 • Vole da rade sa ljudima
 • Umeju da strateški razmišljaju o tehnologijama
 • Preuzimaju odgovornost i žele da sprovedu svoje ideje
 • Razumeju i informacione tehnologije i vođenje poslovanja
 • Mogu da uoče detalje, ali i da stvore celokupnu sliku pri rešavanju određenog zadatka
 • Izvrsni su u komuniciranju i
 • Dobro upravljaju vremenom i resursima.

Da li ove karakteristike opisuju i Vas? Ako je odgovor potvrdan, Vi ste pravi kandidat za studijeMIS-a na FEFA.

Šta se izučava na ovom programu


Na MISu se bavite, s jedne strane, upravljanjem poslovnim procesima i, s druge strane, informacionim tehnologijama Usmeren je na stvaranje profesionalaca koji imaju veoma važnu ulogu u brojnim organizacijama jer predstavljaju „komunikacioni most“ između upravljanja poslovanjem i IT omogućavajući digitalnu transfotmaciju kompanija..

Informacije nemaju svoju vrednost ukoliko nisu upotrebljene na pravi način. Studenti MIS-a uče kako kompanije koriste informacione sisteme da bi se poboljšale poslovne operacije, kao i da upravljaju različitim informacionim sistemima, da bi se zadovoljile potrebe menadžmenta na svim nivoima, potrošača i svih ostalih zainteresovanih. Studenti se takođe osposobljavaju da samostalno kreiraju sisteme za pronalaženje i skladištenje podataka, što podrazumeva izučavanje baza podataka, mrežnih sistema, sigurnosnih sistema i još mnogo toga.

Programiranje u MIS predstavlja važan deo ovog studijskog programa ali ključna razlika u odnosu na klasične studije programiranja, kao npr. CIS (Computer Information Systems), je u tome što se na MIS uče poslovni procesi u IT i digitalna transformacija poslovanja.

Kojim zanimanjima mogu da se bavi profesionalci MIS-a


MIS predstavlja veoma široko i dinamično polje koje budućim profesionalcima omogućava da se bave različitim zanimanjima, uključujući i vođenje sopstvene kompanije. Navodimo nekoliko najtraženijih zanimanja u ovoj oblasti:

 • Business Analyst
 • Business Application Developer
 • IT Consultant
 • Systems Analyst
 • IT Development Project Leader
 • Database Administrator
 • Business Intelligence Analyst
 • Systems Developer
 • Database Analyst
 • Web Developer
 • Network Administrator
 • Technical Support Specialist
 • Information Systems Manager
 • IT User Liaison

MASTER STUDIJE

OPIS PROGRAMA


Master akademske studije Menadžment informacionih sistema namenjene su studentima koji već poseduju dobru osnovu u akademskim oblastima vezanim za informaciono komunikacione tehnologije (ICT). Na ovom studijskom programu se proučavaju napredni koncepti i tehnologije iz oblasti nauke o podacima (Data Science), nestruktuiranih skladišta podataka (BigData) i struktuiranih relacionih baza podataka kao i njihova primena u inteligentnim informacionim sistemima. Pored toga izučavaju se napredni koncepti vezani za informacione sisteme, napredne Internet infrastrukture, servisno orijentisanu infrastrukturu, sistem integraciju i druge sisteme i koncepte koji su vezani za razvoj rad i održavanje informacionih sisteme u modernim organizacijama.

Sa eksponencijalnim rastom količine dostupnih informacija na Internetu sve se više postavlja pitanje, skladištenja, odziva, analize i pružanja korisnih i relevantnih izlaznih podataka. Samim tim dva naučna područja: podaci (BigData i NoSQL baze) i IT infrastruktura i informacioni sistemi, koje pokrivaju ove Master akademske studije Menadžment informacionih sistema, svakodnevno dobijaju na značaju. Cilj je da se studenti osposobe da svojim kompanijama ili institucijama obezbede podršku za upotrebu, upravljanje i analizu velike količine podataka kroz primenu različitih informacionih sistema i tehnologija i njihovu sistem integraciju.

Pored pomenutih naučnih oblasti studijski program Menadžment informacionih sistema usmerene je i na razvoj veština upravljanja u oblastima projektovanja, razvoja, implementacije, testiranja, održavanja, sistem integracije, bezbednosti i sigurnosti informacionih sistema. Na ovaj način master inženjeri biće sposobni da se priključe postojećim ili formiraju svoje sopstvene timove u cilju unapređenja postojećih ili formiranja novih informacionih sistema. Biće osposobljeni da automatizuju postojeće poslovne procese primenom IT tehnologija kao i da organizuju, projektuju i prate implementaciju novih informacionih sistema u skladu sa poslovnim procesima u organizacijama.

Interdisciplinarni pristup kroz ovaj studijski program kombinovan sa već poznatim FEFA kompetencijama u oblastima ekonomije i finansija daje dobru osnovu za stalno poboljšanje kompetencija iz oblasti razvoja i primene informacionih tehnologija i informacionih sistema u savremenom poslovanju i proizvodnji.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Nauka o podacima - Data Science 1 7 O
Tehnologije za razvoj Veb-a 1 6 O
Digitalna ekonomija 1 5 I
Globalni ekonomski i poslovni trendovi 1 5 I
Investiciono odlučivanje 1 5 I
Inženjerstvo servisno orijentisanih sistema 1 6 I
Napredna Internet infrastruktura 1 6 I
Multimedijalni sistemi 1 6 I
Sistemi skladišta podataka i baza podataka 1 6 I
Nestrukturirana skladišta podataka i BigData tehnologija 1 6 I
Inteligentni informacioni sistemi 2 5 O
Napredne metode projektovanja informacionih sistema 2 5 O
Upravljanje i finansiranje IT projekata 2 5 O
Diplomski - master rad 2 15 O

OSNOVNE STUDIJE

OPIS PROGRAMA


FILM. TELEVIZIJA. RADIO. INTERNET. NOVI MEDIJI. VIDEO IGRE. PERFORMANS. KONCERTI. FESTIVALI.


Kreativna produkcija je novi program koji obrazuje jedinstvene generacije producenata i autora u tradicionalnim i novim medijima. Program naglašava vodeću ulogu producenta kao kreativne snage projekta od nastanka kreativne ideje i energije, poslovnih i organizacionih veština, pa do poznavanje ekonomije i finansija kako bi kreativni projekat bio realizovan. Kreativna produkcija je namenjena studentima koji žele da se pripreme za rad na filmu, televiziji, u nezavisnoj produkciji, digitalnim medijima, reklamnim agencijama, produkciji kulturnih i sportskih manifestacija i u celokupnoj industriji zabave.

Kreativna A/V produkcija je umetnost, zanat, veština, tehnika, tehnologija i nauka.

Dođi da učestvuješ u realizaciji profesionalnog igranog projekta čim počne nastava u oktobru! Tvoji profesori "pakuju" i snimaju projekat - a ti si odmah deo ekipe.

Jer kada osetiš "miris filma" bolje ćeš i kreativnije da pratiš sva druga predavanja!

 • Ako hoćeš da se baviš filmom i novim medijima;
 • Ako voliš da organizuješ projekte, da upravljaš kreativnim timom i celom ekipom;
 • Ako te zanimaju nove tehnologije, VR i digitalni marketing;
 • Ako želiš da budeš autor ili producent različitih sadržaja;

Treba da naučiš i KAKO da obezbediš finansijsku i ekonomsku sigurnost za svoje projekte.

Studijski program za OSNOVNE akademske studije A/V PRODUKCIJA traje četiri godine (8 semestara) i za to vreme treba da prikupiš 240 ESPB.

Struktura nastave:

 • 26 obaveznih predmeta (svaki predmet traje jedan semestar)
 • 16 izbornih predmeta, od kojih biraš 8
 • Realizacija i odbrana završnog rada

Svi predmeti se načelno mogu svrstati u dve oblasti:

 • oblast dramskih i audio-vizuelnih umetnosti
 • oblast društveno-humanističkih nauka

Pogledaj predmete na svim godinama!


Neke od profesija kojima možeš da se baviš po završetku studija su:

 • producent, izvršni producent, direktor filma, organizator, vođa snimanja…
 • autor (scenarista, reditelj, montažer….) ili pomoćnik u autorskim sektorima (režije, montaže…)
 • urednik programa, umetnički ili stručni savetnik i saradnik….
 • rukovodilac u medijskim kućama ili u institucijama kulture i umetnosti
 • kreativni direktor, kopirajter, digitalni producent i sl. u marketinškim agencijama
 • organizator ili kreator javnih događaja u kulturi, umetnosti i sportu

S obzirom na to da su alati i jezik A/V produkcije internacionalni i da se razvijaju ka neslućenim visinama KREATIVNI A/V PRODUCENT će moći u okviru svoje specijalizacije da pronađe ono mesto, na koje ga vodi lična ambicija. Budući da se tokom naših studija stiče i profesionalno iskustvo, nakon završetka osnovnih studija ili mastera, steći ćeš kompetencije da se profesionalno baviš svim vidovima A/V produkcije – od ideje do promocije i premijere. Takođe, steći ćeš kompetencije da kreiraš i produciraš javne događaje i spektakle

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Kreativna produkcija 1 1 7 O
Osnovi jezika pokretnih slika 1 6 O
Audio-vizuelna produkcija 1 1 7 O
Uvod u A/V tehnologije 1 5 O
Principi moderne ekonomije 1 5 O
Kreativna produkcija 2 2 7 O
Osnovi umetničkih procesa 1: Režija 2 6 O
Audio-vizuelna produkcija 2 2 7 O
Producent i tehnologija 1: Kamera 2 5 O
Uvod u informacione tehnologije 2 5 O

OPIS PROGRAMA


Na A/V PRODUKCIJI se uči sve šta je jednom savremenom audio-vizuelnom umetniku potrebno da zna, od umetničkih disciplina kao što su scenario, režija, montaža, kamera, zvuk, organizacija proizvodnje, postprodukcija, do industrije reklama, video igara ili produkcije događaja u kulturi i sportu.


Ono na čemu smo bazirali program je i oslanjanje na snažnu poziciju koju ima FEFA - na važnost finansija, ekonomije i marketinga. Zato naše studije mladom diplomiranom kreativcu, umetniku i producentu - nude sigurnost i u vidu ovih zanata. To je aspekt posla koji rešava osnovno pitanje: kako i čime. Tek tada producent ima potpunu obučenost i kompetencije za rad u medijima i kulturi.


DRUGA GODINA je uzbudljiva! Ona je teren za tvoju maštu i kreativnost! Pišeš scenario, snimaš dokumentarne i igrane forme; web seriju; praviš trejler za video igru; učiš kako da samostalno organizuješ proizvodnju; kako da pronađeš finansije koje su ti potrebne; kako da pregovaraš sa saradnicima i partnerima; i kako da promovišeš svoje proizvode!


Druga godina je ključna jer te priprema za dugometražni igrani film na III godini!


Treba mnogo toga da naučiš. Da uradiš. Da osetiš. Da stvaraš. Da to odbraniš.

PREDMETI


II Godina SEM ESPB TIP
Organizacija A/V proizvodnje 1 3 6 O
Audio-vizuelna produkcija 3 3 5 O
Digitalni marketing 1 3 4 O
Osnovi umetničkih procesa 2: Scenario 3 5 O
Pregovaranje 1 3 5 I
Igrane A/V forme 3 5 I
Ekonomija A/V medija 3 5 I
Video igre 1 3 5 I
Organizacija A/V proizvodnje 2 4 6 O
Digitalni marketing 2 4 4 O
Promocija projekta i festivali 4 5 O
Osnovi umetničkih procesa 3: Montaža 4 5 O
Pregovaranje 2 4 5 I
Dokumentarne A/V forme 4 5 I
Finansiranje AV projekta 4 5 I
Video igre 2 4 5 I

OPIS PROGRAMA


TREĆA GODINA je zanosna! Klasa snima dugometražni igrani film! Treba da osmisliš svoj put. Da srušiš pravila koja ti nameću. Da nametneš svoja pravila. Tvoje kolege sa klase imaće različite uloge u realizaciji prvog velikog zajedničkog filma: Producent. Izvršni producent. Kreativni producent. Glavni organizator. Organizator. Vođa snimanja.....Reditelj. Scenarista... Na ovaj način proučavaš i rad svojih kolega kroz sve faze proizvodnje, kroz set različitih veština i estetske senzibilitete. Kroz ovaj rad možeš da prepoznaš talenat, potencijal unutar i izvan svoje klase!


Kad dođeš do III godine već preuzimaš odgovornost za svoj rad, pod budnim okom profesora. Sad već samostalno radiš u programu movie magic; razvijaš kritičko mišljenje kroz retoriku, debatu i analizu spektakla; stičeš specifična saznanja o rizicima u produkciji i o kompletnoj izvršnoj produkciji bilo kojeg projekta! Takođe, kreiraš javni događaj u kulturi, muzici ili sportu. Učiš poslovno i autorsko pravo. Istražuješ šta vole tvoje ciljne grupe - treba upoznati i svoju publiku!

PREDMETI


III Godina SEM ESPB TIP
Knjiga snimanja 1 5 8 O
Rizici u A/V produkciji 5 7 O
Audio-vizuelna produkcija 4 5 5 O
Retorika i debata 5 5 I
Istraživanje ciljnih grupa 5 5 I
Digitalno pripovedanje 1 5 5 I
Analiza A/V dela 1 5 5 I
Knjiga snimanja 2 6 8 O
Producent i tehnologija 2: Digitalna obrada slike i zvuka 6 7 O
Kreiranje i produkcija događaja 6 5 O
Poslovno i autorsko pravo 6 5 I
Industrija reklama 6 5 I
Digitalno pripovedanje 2 6 5 I
Analiza spektakla 6 5 I

OPIS PROGRAMA


ČETVRTA GODINA je TVOJA! U prve tri godine imaš dinamične i uzbudljive izborne predmete, sada je trenutak da imaš samo jedan predmet: tvoj projekat. Kreiraš i "pakuješ" svoj prvi samostalni projekat, uz pomoć odabranog mentora. Pišeš predlog za svoj završni rad. Stičeš sigurnost kroz planiranje i upravljanje finansijama za završni rad. Praviš pravi kreativni i producentski elaborat. To je tvoj završni ispit.


Postoji više načina da ispričamo naše priče, da realizujemo ideje i da ih podelimo sa drugima – više nego u bilo kom trenutku u ljudskoj istoriji! Ovaj studijski program je prilika da saznaš kako su kreativne vizije menjale svet. Ovo je teren za tvoju maštu, kreativnost, znanje i razvoj kritičkog mišljenja. Iskoristi ovaj trenutak jer - sledeći uspeh je TVOJ!

PREDMETI


IV Godina SEM ESPB TIP
Priprema predloga završnog rada 7 15 O
Upravljanje finansijama završnog rada 7 15 O
ZAVRŠNI RAD: realizacija i odbrana 8 30 O

MASTER STUDIJE

OPIS PROGRAMA


VETERANI I MASTER KLAS


U naš program uključeni su različiti pripadnici srpske i regionalne filmske i tv zajednice, koji donose programu bogatstvo iskustva i znanja u svim oblastima praktične proizvodnje: producenti, glumci, reditelji, scenaristi, kostimografi, scenografi, kompozitori, urednici programa, distributeri... Pored jedinstvenih predavanja i ”otkrivanja tajni zanata”, na ovaj način gradiš prijateljstva - a tvoji kontakti i profesionalna saradnja počinju već na studijama. Mi verujemo da je uzajamna podrška od suštinske važnosti za uspešnu karijeru.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Kreativna A/V produkcija 1 8 O
Produkcija spektakla 1 8 O
Komercijalni A/V formati 1 7 I
Primenjeni A/V formati 1 7 I
Produkcija video igre 1 7 I
Veštine komunikacija i pregovaranje 1 7 I
Inovativnost i kreativno stvaranje 1 7 I
Marketing i društvene mreže 1 7 I
Kreativno pisanje 2 5 O
Samostalni istraživački rad 2 0 O
Master rad 2 25 O