OSNOVNE STUDIJE

OPIS PROGRAMA


Na studijskom programu Ekonomija na FEFA studenti se upoznaju sa osnovama ekonomije i razvijaju ekonomski način razmišljanja. Već tokom I godine analiziraju se savremeni ekonomski i društveni fenomeni i razvijaju analitičke sposobnosti u oblasti ekonomije, finansija i biznisa. Tako se razvijaju analitičke sposobnosti studenata, osposobljavaju se da kritički analiziraju svetska ekonomska kretanja, ekonomsku krizu i upoznaju se sa ključnim fenomenima srpske privrede.


Program je zasnovan na studijskim programima vodećih univerziteta u Evropi i SAD. Navedena struktura studijskog programa omogućava studentima izgradnju stabilne osnove za ulazak na tržište rada i nakon završetka osnovnih, upis master studija u zemlji ili u inostranstvu.


Studijski program Ekonomija omogućava budućim ekonomistima da se tokom svoje karijere kreću od različitih poslova u bankarskom i šire finansijskom sektoru, do rukovodećih položaja u privatnim i javnim preduzećima i svim ostalim institucijama.


Pored toga, studenti imaju i mogućnost nastavka školovanja i uključivanja u više cikluse visokoškolskog obrazovanja: MASTER studije iz ekonomije i nakon toga DOKTORSKE studije, čime se osposobljvaju i za rad na naučnoistraživačkim poslovima u istraživačko-akademskim institucijama.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Mikroekonomija 1 8 O
Matematika 1 8 O
Računovodstvo 1 6 O
Engleski jezik I 1 4 O
Drugi strani jezik I 1 4 I
Treći strani jezik I 1 4 I
Informacioni sistemi 1 4 I
Osnovi menadžmenta 2 8 O
Statistika 2 6 O
Evropske integracije 2 8 O
Engleski jezik II 2 4 O
Drugi strani jezik II 2 4 I
Treći strani jezik II 2 4 I
Akademske veštine 2 4 I

Ekonomija - Termini otvorenih vrata i upisnih testiranja za upis u školskoj 2018/19 godiniOtvorena vrata:


 • 19. april 2018. u 15 časova
 • 10. maj 2018. u 15 časova
 • 31. maj 2018. u 15 časova

Predupisna testiranja:


 • 19. april 2018. u 16 časova
 • 10. maj 2018. u 16 časova
 • 31. maj 2018. u 16 časova

Upisno testiranje:


 • 27. jun 2018. u 16 časova

Informacije o upisu


 • Sve informacije o upisu na osnovne studije možete naći na linku >>

OPIS PROGRAMA


Student se upoznaje sa funkcionisanjem domaće i svetske privrede; mehanizmima, instrumentima ali i efektima ekonomskih politika; značajem trgovinskih odnosa, kao i režima i politike deviznog kursa…


U domenu biznisa, student se uvodi u funkcionisanja savremenih korporacija: od tehnike obračuna i planiranja troškova, razumevanja alata upravljačkog računovodstva do obrada studija slučaja; od načina donošenja investicionih odluka, funkcionisanja finansijskih institucija i tržišta do upravljanja sredstvima korporacije; od analize tržista, segmentacije tržišta do upravljanja marketingom…


U domenu menadžmenta polazi se od razumevanja strateških izazova u savremenom poslovnom svetu, koncepata, metoda i tehnika strateškog menadžmenta, a studijama slučaja dolazi se do saznanja o programima transformacije i restrukturiranja, o formulisanju i implementaciji postavljenih strategija…


Po završetku druge godine student je osposobljen da kritički analizira ekonomske fenomene.

PREDMETI


II Godina SEM ESPB TIP
Makroekonomija 3 8 O
Strategijski menadžment 3 8 O
Engleski poslovni jezik I 3 4 O
Bankarstvo 3 6 O
Drugi poslovni strani jezik I 3 4 I
Treći poslovni strani jezik I 3 4 I
Upravljačko računovodstvo 3 4 I
Upravljanje ljudskim resursima 3 4 I
Međunarodna ekonomija 4 8 O
Engleski poslovni jezik II 4 4 O
Korporativne finansije 4 8 O
Marketing 4 5 O
Drugi poslovni jezik II 4 5 I
Treći poslovni jezik II 4 5 I
Poslovno pravo 4 5 I
Ekonomija i film 4 5 I

OPIS PROGRAMA


Na III godini studenti produbljuju svoju sposobnost analiziranja ekonomskih fenomena ali i rešavanja problema u svakodnevnom poslovanju. Studenti se na ovoj godini studija osposobljavaju da na bazi ranije razvijenih analitičkih alata mogu kreirati sopstvene predloge za rešavanje složenih fenomena. U akadmeskoj atmosferi tolerancije za različita mišljenja i rešenja stvara se kreativna atmosfera u potrazi za najboljim rešenjem. Konačan ishod je pravilno rešavanje postavljenih problema iz realnih situacija.


Na III godini studija suština je u produbljenoj analizi monetarnih i finansijkih fenomena, javnih finansija, investicija i razvoja, inovativnosti i digitalnom marketingu kao osnovama modernog poslovanja. Studenti se nalaze u svojevrsnoj “laboratoiriji” u kojoj se simuliraju savremeni problemi i kroz diskuju analiziraju moguća rešenja sa svim prednostima i nedostacima.


Na bazi ranije stečenih kompetencija za kritičku analizu ekonomskih fenoma na I i II godini studenti od III godine studija razvijaju sposobnost kreiranja predloga za unapredjnje poslovanja i povećanje profita sa kojima će se susretati na radnom mestu.


Poseban naglasak je stavljen na inovativnost i digitalni marketing u svim sferama poslovanja omogućavajući studentima kompetentnost u oblasti digitalne transformacije biznisa u savremenom svetu.

PREDMETI


III Godina SEM ESPB TIP
Monetarna ekonomija 5 8 O
Finansijska tržišta 5 8 O
Javne finansije 5 8 O
Međunarodno poslovanje 5 6 I
Pregovaranje 5 6 I
Upravljanje investicijama 5 6 I
Ekonomija države blagostanja 6 8 O
Ekonomski razvoj 6 8 O
Inovacije i preduzetništvo 6 6 O
Digitalni marketing 6 6 I
Istraživanje tržišta 6 6 I

OPIS PROGRAMA


Na završnoj godini osnovnih studija studenti FEFA imaju mogućnost korišćenja brojnih pogodnosti koje FEFA ima kao član MOC mreže Institute for Strategy and Competitiveness Harvard Business School. Studentima FEFA je omogućen ulazak u elektronsku biblioteku Harvarda, praćenje svih aktivnosti koje se odnose na program konkurentnosti koji drži prof Michal Porter, kao i rad na studijama slučaja koje obradjuju studenti na Harvardu.


Pored predmeta koji zaokružuju znanja iz sveta poslovnih finansija, bankarstva i medjunarodne ekonomije i biznisa, studenti na ovoj godini otvaraju i stranice digitalnog sveta, ulazeći u svet Interneta stvari (Internet of Things).


I naravno, snaženjem teorijskih i primenjenih znanja i na ovoj godini, studenti se osposobljavaju za osmišljavanje i realizaciju završnog projekta, diplomskog rada, a time i za kvalitetan završetak osnovnih studija i izgradnju uspešne poslovne karijere.


Po završetku IV godine studija i sticanju 240 ESPB bodova stiče se zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA.

PREDMETI


IV Godina SEM ESPB TIP
Strategija konkurentnosti 7 6 O
Makroekonomska analiza 7 6 O
Internet stvari 7 6 O
Analiza finansijskih izveštaja 7 6 O
Međunarodni ekonomski odnosi 7 8 I
Novac i bankarstvo 7 8 I
Primenjena istraživanja 8 8 O
Teorijske osnove završnog rada 8 8 O
Diplomski - završni rad 8 12 O

FEFA Fordam


  Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

 • polaganje četiri (4) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje i
 • polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec).

Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

MASTER STUDIJE

OPIS PROGRAMA


Na MASTER studijama EKONOMIJE na FEFA zaokružićete vaše kompetencije u najatraktivnijim oblastima savremene ekonomije pripremajući se kako za poslove u oblasti modernih ekonomskih istraživanja tako i u poslovnim karijerama profesionalnih ekonomista.

Kombinacijom akademskih znanja i neophodnih veština stičete kompetencije u najataraktivnijim segmentima modernog poslovanja: kako unaprediti konkurentnost firme, kako izvršiti poresku optimizaciju, kako pregovarati, šta je zelena ekonomija, kako digitalno transformisati kompaniju, kako uspostaviti korporativno upravljanje….

Razvijajući ovaj Master program sa strateškim partnerima: MOC mrežom Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School i Fordam University o izvodjenju nastave u okviru MASTER studija FEFA je ponudila najatraktvnije master studije iz oblasti EKONOMIJE u Regionu. Na studijskom programu EKONOMIJA po sticanju 60 ESPB bodova stiče se zvanje MASTER EKONOMISTA.

MASTER studije na FEFA omogućavaju vam i pohadjanje dvojnog programa (dual degree) koji FEFA izvodi zajedno sa Poslovnim fakultetom Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business). Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

Na ovaj program se mogu upisati kandidati koji imaju 240 ESPB bodova iz srodnih ali i drugih oblasti.

FEFA Fordam


Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

 • Polaganje četiri (7) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje, Finansijsko upravljanje i kontrola, Revizija, Finansijski rizici i
 • Polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec).

Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Mikroekonomska konkurentnost 1 8 O
Strategije poreske optimizacije 1 8 O
Poslovno pregovaranje 1 6 I
Globalni ekonomski i poslovni trendovi 1 6 I
Zelena ekonomija 1 6 I
Investiciono odlučivanje 1 6 I
*Finansijsko upravljanje i kontrola 1 6 I
*Revizija 1 6 I
*Finansijski rizici 1 6 I
Strategija digitalne transformacije 1 5 O
Primenjene finansije 1 4 O
Korporativno upravljanje 2 10 O
Diplomski - master rad 2 20 O
Analiza finansijskih izveštaja 1 8 O
Poslovne finansije 1 8 O

*Navedeni predmeti predstavljaju unapređenje studijskog programa i rezultat su učešća FEFA na Erazmus + projektu FINAC.

DOKTORSKE STUDIJE

POSLOVNA EKONOMIJA

Doktorske studije iz oblasti poslovne ekonomije na FEFA osmišljene su tako da stvore vrhunske istraživače i profesionalce za poslovni svet budućnosti.


Dinamične promene u ekonomskom, institucionalnom i tehnološkom okruženju podstakle su FEFA da, oslanjajući se na 15 godina iskustva utemeljenog na razumevanju savremene ekonomije, oblikuje ovaj program doktorskih studija.


Svesni smo potreba društva, kompanija i naučne zajednice za stručnjacima koji imaju sposobnost da samostalno pristupaju rešavanju kompleksnih problema i želimo da baš vi, naši budući studenti, budete predvodnici pozitivnih promena u društvu.

KOME JE NAMENJEN OVAJ PROGRAM?


Doktorski program “Poslovna ekonomija” je nastao kao rezultat znanja i iskustava profesora FEFA stečenih tokom akademske, naučne i poslovne karijere. FEFA pristup je direktno uključivanje studenata doktorskih studija u naučne i stručne projekte.


Kroz saradnju sa kompanijama doktorandi stiču relevatno znanje i iskustvo za naučnu i poslovnu karijeru, čime osiguravamo da naši doktorandi postanu vrhunski ekonomisti – naučnici i/ili profesionalci koji ostvaruju najviše domete u svojoj grani ekonomije.


Kvalitetni doktori ekonomskih nauka omogućavaju održiv razvoj kompanija i unapređuju funkcionisanje javnog sektora.


Program je otvoren i za studente koji su završili master studije iz oblasti koje ne spadaju u domen ekonomije, finansija, menadžmenta ili poslovne administracije, a naročito za one sa dobrom kvantitativnom osnovom. Način rada i nastavni pristup, prilagođeni su upravo vama i vašem prethodnom obrazovanju.

ŠTA DOBIJATE KADA IZABERETE DOKTORSKE STUDIJE POSLOVNE EKONOMIJE NA FEFA

SAVREMENO ZNANJE I POSVEĆENOST STUDENTIMA

Obezbedićemo vam prilike da iskoristite svoje istraživačke afinitete i naučite kako da dođete do značajnih istraživačkih zaključaka. Imaćete fleksibilnost da prilagodite svoje studije kroz izborne predmete i seminare tako da steknete sigurnost u upotrebi modernih alata i tehnika u ekonomiji i finansijama, kako biste samostalno mogli da razvijate vaša istraživanja.

VRHUNSKE MENTORE

Naši profesori su priznati stručnjaci u svojim oblastima što potvrđuju naučni radovi objavljeni u vrhunskim stranim i vodećim domaćim naučnim časopisima. Znanje i iskustvo naših profesora objedinjuje akademsku, naučnu i poslovnu karijeru. Naši studenti uvek mogu da se oslone na dostupnost i posvećenost mentora, kao i njihovo iskustvo u rešavanju naučnih i stručnih izazova u oblasti korporativnih finansija, konkurentnosti država i kompanija, upravljanja ekonomskim politikama, finansiranja i upravljanja inovacijama, održivom ekonomskom razvoju, upravljanju rizicima, korporativnom upravljanju i drugim oblastima ekonomije.

MREŽU DUGOROČNIH KONTAKATA

Kroz svakodnevnu interakciju sa profesorima i drugim doktorandima, kao i kroz stručne skupove koje FEFA organizuje, naši studenti imaju priliku da izgrade ličnu mrežu kontakata, koja će ih podržavati u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri.

OPIS PROGRAMA


Doktorski program traje tri godine.

U prvoj godini, tokom dva semestra, studenti polažu četiri obavezna i dva izborna predmeta. Nastavu na ovom programu izvode profesori FEFA i gostujući predavači. Gostujući predavači su istovremeno i nastavnici na prestižnim stranim univerzitetima ili najcenjeniji stručnjaci i profesionalci iz prakse, spremni da studentima prenesu iskustva poznatih kompanija i institucija. Tokom drugog semestra studenti rade i na istraživačkom projektu koji treba da omogući dobru pripremu za samostalan rad na doktorskoj disertaciji.

U drugoj godini studenti polažu dva izborna predmeta i rade na detaljnijem istraživačkom projektu kojim se započinje rad na izradi doktorske disertacije. Na osnovu izražene oblasti interesovanja studentima se dodeljuje mentor koji kontinuirano radi sa vama.

Kako bismo osigurali stalan napredak u naučnom radu, studenti su u obavezi da tokom prvog semestra treće godine održe prezentaciju jednog poglavlja ili detaljnog predloga doktorske disertacije. Na taj način, bićete u prilici da dobijete korisne savete u ključnom periodu izrade doktorske disertacije, kao i da vežbate svoje veštine prezentacije i komunikacije.

Tokom trajanja studija, stručni skupovi i predavanja koje organizujemo predstavljaju dodatnu priliku za naše studente da uspostave saradnju sa kompanijama i stručnjacima iz poslovnog sveta koji predstavljaju FEFA Mrežu poslodavaca kod kojih je zaposlen veliki broj naših alumnista.

Nakon završetka doktorskih studija, doktori ekonomskih nauka mogu nastaviti akademsku i naučnu karijeru ili voditi istraživanja u kompanijama. Doktorski program FEFA je kreiran kako bi već danas odgovorio i pripremio naše studente za izazove u budućnosti.

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Teorijsko-metodološka istraživanja u ekonomiji 1 8 O
Mikroekonomska analiza 1 8 O
Upravljanje ekonomskim politikama 1 8 O
Finansiranje investicija 1 6 I
Socijalna politika 1 6 I
Strategije konkurentnosti kompanija 2 10 O
Strategije u energetici 2 10 I
Održivi razvoj 2 10 I
Istraživački projekat I 2 10 O
II Godina SEM ESPB TIP
Upravljanje investicionim projektima 3 10 I
Upravljanje rizicima 3 10 I
Inovacije i razvoj 3 10 I
Međunarodne finansije 3 10 I
Portfolio menadžment 3 10 I
Istraživački projekat II 3 10 O
Samostalni istraživački rad 4 30 O
III Godina SEM ESPB TIP
Istraživački rad na doktorskoj disertaciji 5 30 O
Izrada i odbrana disertacije 6 30 O

UPIŠI DOKTORSKE STUDIJE POSLOVNA EKONOMIJA

Za dodatne informacije pozovite:

Nađa Vojnović, šef Studentske službe FEFA

Tel. 011/2600-600, opcija 2

Mobilni +381/69-210-7770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

UPISNI TERMINI

∎ Prijavljivanje kandidata na konkurs za upis obaviće se u periodu od 14.12.2017. do 12.02.2018.

∎ Rang lista prijavljenih kandidata biće objavljena 14.02.2018.

∎ Upis će se obaviti od 14.02.2018.

∎ Nastava na doktorskim akademskim studijama počinje 19.02.2018.


ISKUSTVA NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software


„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a


„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije


„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

aleksandar kemeviš, diplomac FEFA

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija


„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”

MASTER STUDIJE

O DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI

Studijski program Digitalna transformacija predstavlja jedinstven spoj biznisa i informacionih sistema koji je kreiran po uzoru na studijske programe vodećih svetskih univerziteta. Bez obzira da li ste završili osnovne studije na fakultetu društvenog ili tehničkog usmerenja, na ovom studijskom programu možete pronaći upravo ona znanja i veštine, koje vam nedostaju da se izdvojite po stručnosti u odnosu na druge.

Upravo zato, osmislili smo studijski program koji će studentima pružiti ona znanja i veštine, koje su neophodne za uspešno upravljanje poslovnim procesima u digitalnom okruženju. Svesni smo potreba kompanija za stručnjacima u oblasti digitalne transformacije i želimo da baš vi, naši budući studenti, budete predvodnici nove generacije uspešnih poslovnih ljudi i pokretači pozitivnih promena u društvu. Samo pravi lideri su u stanju da za vreme velikih promena vide šansu i prigrabe je. Ovo je prilika za vas! Kreirajte budućnost po svojoj meri i nek vaše znanje bude ispred znanja drugih.

Način rada i nastavni pristup, prilagođeni su upravo vama i vašem prethodnom obrazovanju!

KONKURENTSKA
PREDNOST

87% rukovodilaca kompanija smatra da digitalna transformacija predstavlja konkurentsku prednost

KLJUČNI ELEMENT
KORPO STRATEGIJA

Rukovodioci dve trećine kompanija sa liste od 2000 najvećih kompanija na svetu vide digitalnu transformaciju kao jedan od ključnih elemenata njihovih korporativnih strategija

NOVI
BIZNIS MODELI

85% rukovodilaca je uvereno da ukoliko u naredne dve godine ne načine ozbiljan napredak u pogledu digitalne transformacije, njihove kompanije mogu pretrpeti značajne finansijske gubitke i/ili zaostati za konkurencijom

DIGITALNE
KOMPETENCIJE

U narednih 25 godina čak 47% postojećih zanimanja će nestati ili će zaposleni biti zamenjeni algoritmom

KOME JE NAMENJEN OVAJ PROGRAM?


Master Digitalna transformacija upravo je dizajniran program za sve profesionalce koji žele da steknu tehnološke veštine pretvaranja podataka u informacije svrsishodne za razvoj biznisa i time dodaju diferencijalnu vrednost kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu.


FEFA alumni i poslovna zajednica potvrđuju da je naša kor kompetenca već 15 godina razumevanje savremenog poslovanja i sveta finansija. Kroz ovaj master program to stavljamo u funkciju poimanja informacionih tehnologija i sistema u nameri da obučimo buduće kreatore digitalnog razvoja da donose ispravne odluke.


Ukoliko ste završili osnovne studije iz ekonomije, menadžmenta ili neke druge društveno-humanističke oblasti, nije potrebno da imate predznanje iz informacionih tehnologija da biste uspešno pohađali studije na programu Digitalna transformacija.


Isto važi i za studente, koji su osnovne studije završili na nekom od fakulteta tehničko-tehnološkog usmerenja. Sve neophodno znanje iz ekonomije i menadžmenta, moći ćete da dobijete na ovom programu.

ŠTA DOBIJATE KADA IZABERETE MASTER PROGRAM DIGITALNA TRANSFORMACIJA NA FEFA

SAVREMENO ZNANJE

Kombinovanjem akademskog znanja i praktičnog iskustva gostujućih eksperata predavanja u korak prate globalne procese

PRAKTIČNU ORIJENTACIJU

Prilikom poslovnih susreta studenti će na svežim primerima saznati kako izgleda digitalna transformacija iz najrazličitijih uglova, ali i dobiti smernice o trendovima i prilikama

EKSPERTIZU

Studenti će biti u direktnom kontaktu sa stručnjacima koji rade za najznačajnije svetske IT kompanije, upoznaće se sa realnim studijama slučaja i načinima za prevazilaženje sopstvenih izazova

MREŽU KONTAKATA

Predavanja i stručni skupovi koje budemo organizovali, biće mesto susreta budućih saradnika i poslovnih partnera. Ovaj master predstavlja temelj FEFA koalicije predvodnika digitalne transformacije

KOJA ZNANJA ĆETE STEĆI NA OVOM PROGRAMU?

Na studijskom programu Digitalna transformacija steći ćete vrhunska znanja i veštine koje se tiču digitalne ekonomije, strategije digitalne transformacije, upravljanja IT projektima, digitalnog marketinga, ljudskih resursa, itd. Takođe, ovladaćete i upravljanjem podacima, Big Data konceptom, poslovnom analitikom i odlučivanjem, Cloud računarstvom, razvojem Web-a, itd. Drugim rečima, ovaj studijski program omogućiće vam da proširite stečena, ali i steknete nova znanja iz komplementarnih oblasti, čime ćete nadograditi svoje kompetencije u skladu sa savremenim poslovnim izazovima.


Nakon uspešno završenog master programa Digitalna transformacija, bićete obučeni da samostalno ili u timu učestvujete u upravljanju organizacijom ili njenim delovima, kao i projektima i pritom, uspešno odgovorite na izazove koje sa sobom nosi digitalizacija poslovanja.


Pored opštih sposobnosti, uz zvanje Master poslovni informatičar steći ćete i sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • šire znanje o kontekstu i uticaju globalnih ekonomskih promena na poslovanje, kao i ulogu određene organizacije u savremenom poslovnom okruženju
 • poznavanje funkcionisanja organizacije i načina upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija s ciljem efikasnijeg poslovanja
 • mogućnost praktične primene niza alata, metoda i tehnika u domenu poslovne analitike i poslovnog odlučivanja
 • znanje i veštine u domenu upravljanja organizacijom u celini, njenim funkcionalnim jedinicama, kao i projektima
 • sposobnost sagledavanja i praćenja promena na tržištu

OPIS PROGRAMA


Nastavu na ovom programu izvode renomirani profesori i gostujući predavači. Neki od njih su istovremeno i nastavnici na prestižnim evropskim univerzitetima.

Predavači i mentori na ovom programu biće i najcenjeniji stručnjaci i profesionalci iz prakse, spremni da studentima prenesu iskustva poznatih kompanija, koje su se već digitalno transformisale.

Studenti će biti i u direktnom kontaktu sa stručnjacima, koji rade za najznačajnije svetske IT kompanije i od njih saznati kako da savladaju izazove u digitalnom svetu.

Centar za karijerno vođenje FEFA, izgradio je široku mrežu kontakata sa najpoznatijim poslodavcima, gde veliki broj naših studenata pronalazi praksu ili zaposlenje.

Takođe, stručni skupovi i predavanja, koje organizujemo, predstavljaju i dodatnu priliku za naše studente da uspostave saradnju sa kompanijama i stručnjacima iz poslovnog sveta.

Širok je spektar zanimanja koje mogu obavljati studenti koji završe master studije na programu Digitalna transformacija. Neka od tih zanimanja su:

 • Poslovni analitičar
 • Menadžer IT projekata
 • Menadžer informacionih sistema
 • Analitičar digitalnog poslovanja
 • Menadžer digitalne transformacije
 • Menadžer digitalnog marketinga
 • Web analitičar
 • Menadžer digitalnog sadržaja
 • Menadžer digitalnih inovacija
 • Administrator baza podataka
 • Specijalista za razvoj Web-a
 • Menadžer e-prodaje
 • Preduzetnik u oblasti internet poslovanja

Plate za ove pozicije u svetu se kreću od najmanje 70.000 dolara godišnje i idu i preko 120.000

PREDMETI


SEM ESPB TIP
Strategija digitalne transformacije 1 8 O
Primenjena nauka o podacima u biznisu 1 8 O
Mikroekonomska konkurentnost 1 7 I
Investiciono odlučivanje 1 7 I
Liderstvo i veštine upravljanja 1 7 I
Internet marketing 1 7 I
Globalni ekonomski i poslovni trendovi 1 7 I
Big Data i napredna poslovna analitika 1 7 I
Primenjena tehnologija za razvoj weba u poslovanju 1 7 I
Vizualizacija podataka za efektivno odlučivanje 1 7 I
Menadžment informacionih tehnologija u cloud okruženju 1 7 I
Digitalna ekonomija 2 8 O
Primena interneta stvari u poslovanju 2 6 O
Upravljanje i finansiranje IT projekata 2 6 O
Master rad 2 10 O

UPIŠI MASTER DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Za dodatne informacije pozovite:

Tel. 011/2600-600, opcija 2

Mobilni +381692107770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

UPISNI TERMINI

∎ Prijavljivanje kandidata na konkurs za upis obaviće se u periodu od 14.12.2017. do 12.02.2018.

∎ Rang lista prijavljenih kandidata biće objavljena 13.02.2018.

∎ Upis će se obaviti 14.02.2018.

∎ Nastava na master akademskim studijama počinje 19.02.2018.

PROFESORI I PREDAVAČI


Goran Pitić
FEFA
Digitalna ekonomija

Nebojša Savić
FEFA
Digitalna ekonomija

Branislav Vujović
New Frontier Group
Digitalna ekonomija

Dragoljub Damljanović
Schneider Electric
Digitalna ekonomija

Vladimir Knežević
Oracle
Digitalna ekonomija

Borko Kovačević
Microsoft, Singapur
Digitalna ekonomija

Srđan Krčo
FEFA
Primena interneta stvari u poslovanju, Cloud computing

Miloš Lončar

Primena interneta stvari u poslovanju, Cloud computing

Mirko Presser
Universitet Aarhus
Primena interneta stvari u poslovanju, Cloud computing

Sebastien Ziegler
IoT Forum, Mandat International
Primena interneta stvari u poslovanju

Klod Kolaro
FEFA
Big Data

Dejan Cvetković
Microsoft
Strategija digitalne transformacije

Marko Marjanović
Microsoft
Strategija digitalne transformacije

Miša Pavlović
Erste Group
Strategija digitalne transformacije

Srđan Verbić
FEFA
Primenjena nauka o podacima u biznisu

Milan Novaković
Microsoft
Primenjena nauka o podacima u biznisu

Ivan Bjelajac
Devana
Primenjena nauka o podacima u biznisu

Ivan Glišin
CPU
Primenjena nauka o podacima u biznisu

Mladen Jovanovski
IBM
Primenjena nauka o podacima u biznisu

Bojan Lalić
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Upravljanje i finansiranje IT projekata

Maja Stančetić
DMS - Schneider Electric
Upravljanje i finansiranje IT projekata

Svetlana Kecojević
Levi 9
Upravljanje i finansiranje IT projekata

Miroslav Aničin
PMI Serbian Chapter
Upravljanje i finansiranje IT projekata

Sava Čavoški
FEFA
Primena tehnologija za razvoj weba u poslovanju

Dejan Vuković
IBM
Primena tehnologija za razvoj weba u poslovanju

Nebojša Avramović
Oracle
Primena tehnologija za razvoj weba u poslovanju

Branko Tadić
IBM
Cloud computing

Marko Vukolić
IBM
Cloud computing

Vladimir Poznanić
FEFA
Investiciono odlučivanje

Danica Rajin
FEFA
Investiciono odlučivanje

Slađana Sredojević
Udruženje banaka Srbije
Investiciono odlučivanje

Nina Lozo
IBM
Big Data

Slađana Starčević
FEFA
Internet marketing

Ivan Bildi

Internet marketing

Miloš Trkulja

Internet marketing

Dragan Tomić
Microsoft


Predrag Ćirković
SAP


ISKUSTVA NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software


„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a


„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije


„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

aleksandar kemeviš, diplomac FEFA

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija


„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”

OSNOVNE STUDIJE

OPIS PROGRAMA


FILM. TELEVIZIJA. RADIO. INTERNET. NOVI MEDIJI. VIDEO IGRE. PERFORMANS. KONCERTI. FESTIVALI.


Kreativna produkcija je novi program koji na jedinstven način obrazuje talentovane generacije producenata i autora u tradicionalnim i novim medijima. Program naglašava vodeću ulogu producenta kao kreativne snage projekta od nastanka kreativne ideje i energije, poslovnih i organizacionih veština, pa do poznavanje ekonomije i finansija kako bi kreativni projekat bio realizovan. Kreativna produkcija je namenjena studentima koji žele da se pripreme za rad na filmu, televiziji, u nezavisnoj produkciji, digitalnim medijima, reklamnim agencijama, produkciji kulturnih i sportskih manifestacija, odnosno u celokupnoj industriji zabave.

Kreativna A/V produkcija je umetnost, zanat, veština, tehnika, tehnologija i nauka.

Učestvuj u realizaciji profesionalnog igranog projekta čim počne nastava u oktobru! Tvoji profesori "pakuju" i snimaju projekat - a ti si odmah deo ekipe.

Kada osetiš "miris filma" bolje i kreativnije ćeš pratiti ostala predavanja!

 • Ukoliko želiš da se baviš filmom i novim medijima;
 • Ukoliko voliš da organizuješ projekte, da upravljaš kreativnim timom i celom ekipom;
 • Ukoliko te zanimaju nove tehnologije, VR i digitalni marketing;
 • Ukoliko hoćeš da budeš autor ili producent različitih sadržaja;

Treba da naučiš i KAKO da obezbediš finansijsku i ekonomsku sigurnost za svoje projekte.

Studijski program za OSNOVNE akademske studije A/V PRODUKCIJA traje četiri godine (8 semestara) i za to vreme treba da prikupiš 240 ESPB.

Struktura nastave:

 • 26 obaveznih predmeta (svaki predmet traje jedan semestar)
 • 16 izbornih predmeta, od kojih biraš 8
 • Realizacija i odbrana završnog rada

Svi predmeti se načelno mogu svrstati u dve oblasti:

 • oblast dramskih i audio-vizuelnih umetnosti
 • oblast društveno-humanističkih nauka

Pogledaj predmete na svim godinama!


Neke od profesija kojima možeš da se baviš po završetku studija su:

 • producent, izvršni producent, direktor filma, organizator, vođa snimanja…
 • autor (scenarista, reditelj, montažer….), odnosno pomoćnik u autorskim sektorima (režije, montaže…)
 • urednik programa, umetnički ili stručni savetnik….
 • rukovodilac u medijskim kućama ili u institucijama kulture i umetnosti
 • kreativni direktor, kopirajter, digitalni producent u marketinškim agencijama
 • organizator, odnosno kreator javnih događaja u kulturi, umetnosti i sportu

S obzirom na to da su alati i jezik A/V produkcije internacionalni i da se razvijaju ka neslućenim visinama KREATIVNI A/V PRODUCENT će moći u okviru svoje specijalizacije da pronađe ono mesto, na koje ga vodi lična ambicija. Budući da se tokom naših studija stiče i profesionalno iskustvo, nakon završetka osnovnih studija ili mastera, imaćeš kompetencije da se profesionalno baviš svim vidovima A/V produkcije – od ideje do promocije i premijere. Takođe, steći ćeš znanja da kreiraš i produciraš javne događaje i spektakle

PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Kreativna produkcija 1 1 7 O
Osnovi jezika pokretnih slika 1 6 O
Audio-vizuelna produkcija 1 1 7 O
Uvod u A/V tehnologije 1 5 O
Principi moderne ekonomije 1 5 O
Kreativna produkcija 2 2 7 O
Osnovi umetničkih procesa 1: Režija 2 6 O
Audio-vizuelna produkcija 2 2 7 O
Producent i tehnologija 1: Kamera 2 5 O
Uvod u informacione tehnologije 2 5 O

Audio-vizuelna produkcija - Upis na osnovne studije u školskoj 2018/19 godiniPrijemni ispit:


 • Petak, 8. jun 2018. u 12 časova
 • Subota, 9. jun 2018. u 12 časova

Prvi dan ispita:


 • Test opšte kulture i pisanje eseja nakon projekcije programa

Drugi dan ispita:


 • Razgovor sa komisijom

Više informacija


OPIS PROGRAMA


Na A/V PRODUKCIJI se uči sve šta je jednom savremenom audio-vizuelnom umetniku potrebno da zna, od umetničkih disciplina kao što su scenario, režija, montaža, kamera, zvuk, organizacija proizvodnje, postprodukcija, do industrije reklama, video igara ili produkcije događaja u kulturi i sportu.


Ono na čemu smo bazirali program je i oslanjanje na snažnu poziciju koju ima FEFA - na važnost finansija, ekonomije i marketinga. Zato naše studije mladom diplomiranom kreativcu, umetniku i producentu - nude sigurnost i u vidu ovih zanata. To je aspekt posla koji rešava osnovno pitanje: kako i čime. Tek tada producent ima potpunu obučenost i kompetencije za rad u medijima i kulturi.


DRUGA GODINA je uzbudljiva! Ona je teren za tvoju maštu i kreativnost! Pišeš scenario, snimaš dokumentarne i igrane forme; web seriju; praviš trejler za video igru; učiš kako da samostalno organizuješ proizvodnju; kako da pronađeš finansije koje su ti potrebne; kako da pregovaraš sa saradnicima i partnerima; i kako da promovišeš svoje proizvode!


Druga godina je ključna jer te priprema za dugometražni igrani film na III godini!


Treba mnogo toga da naučiš. Da uradiš. Da osetiš. Da stvaraš. Da to odbraniš.

PREDMETI


II Godina SEM ESPB TIP
Organizacija A/V proizvodnje 1 3 6 O
Audio-vizuelna produkcija 3 3 5 O
Digitalni marketing 1 3 4 O
Osnovi umetničkih procesa 2: Scenario 3 5 O
Pregovaranje 1 3 5 I
Igrane A/V forme 3 5 I
Ekonomija A/V medija 3 5 I
Video igre 1 3 5 I
Organizacija A/V proizvodnje 2 4 6 O
Digitalni marketing 2 4 4 O
Promocija projekta i festivali 4 5 O
Osnovi umetničkih procesa 3: Montaža 4 5 O
Pregovaranje 2 4 5 I
Dokumentarne A/V forme 4 5 I
Finansiranje AV projekta 4 5 I
Video igre 2 4 5 I

OPIS PROGRAMA


TREĆA GODINA je zanosna! Klasa snima dugometražni igrani film! Treba da osmisliš svoj put. Da srušiš pravila koja ti nameću. Da nametneš svoja pravila. Tvoje kolege sa klase imaće različite uloge u realizaciji prvog velikog zajedničkog filma: Producent. Izvršni producent. Kreativni producent. Glavni organizator. Organizator. Vođa snimanja.....Reditelj. Scenarista... Na ovaj način proučavaš i rad svojih kolega kroz sve faze proizvodnje, kroz set različitih veština i estetske senzibilitete. Kroz ovaj rad možeš da prepoznaš talenat, potencijal unutar i izvan svoje klase!


Kad dođeš do III godine već preuzimaš odgovornost za svoj rad, pod budnim okom profesora. Sad već samostalno radiš u programu movie magic; razvijaš kritičko mišljenje kroz retoriku, debatu i analizu spektakla; stičeš specifična saznanja o rizicima u produkciji i o kompletnoj izvršnoj produkciji bilo kojeg projekta! Takođe, kreiraš javni događaj u kulturi, muzici ili sportu. Učiš poslovno i autorsko pravo. Istražuješ šta vole tvoje ciljne grupe - treba upoznati i svoju publiku!

PREDMETI


III Godina SEM ESPB TIP
Knjiga snimanja 1 5 8 O
Rizici u A/V produkciji 5 7 O
Audio-vizuelna produkcija 4 5 5 O
Retorika i debata 5 5 I
Istraživanje ciljnih grupa 5 5 I
Digitalno pripovedanje 1 5 5 I
Analiza A/V dela 1 5 5 I
Knjiga snimanja 2 6 8 O
Producent i tehnologija 2: Digitalna obrada slike i zvuka 6 7 O
Kreiranje i produkcija događaja 6 5 O
Poslovno i autorsko pravo 6 5 I
Industrija reklama 6 5 I
Digitalno pripovedanje 2 6 5 I
Analiza spektakla 6 5 I

OPIS PROGRAMA


ČETVRTA GODINA je TVOJA! U prve tri godine imaš dinamične i uzbudljive izborne predmete, sada je trenutak da imaš samo jedan predmet: tvoj projekat. Kreiraš i "pakuješ" svoj prvi samostalni projekat, uz pomoć odabranog mentora. Pišeš predlog za svoj završni rad. Stičeš sigurnost kroz planiranje i upravljanje finansijama za završni rad. Praviš pravi kreativni i producentski elaborat. To je tvoj završni ispit.


Postoji više načina da ispričamo naše priče, da realizujemo ideje i da ih podelimo sa drugima – više nego u bilo kom trenutku u ljudskoj istoriji! Ovaj studijski program je prilika da saznaš kako su kreativne vizije menjale svet. Ovo je teren za tvoju maštu, kreativnost, znanje i razvoj kritičkog mišljenja. Iskoristi ovaj trenutak jer - sledeći uspeh je TVOJ!

PREDMETI


IV Godina SEM ESPB TIP
Priprema predloga završnog rada 7 15 O
Upravljanje finansijama završnog rada 7 15 O
ZAVRŠNI RAD: realizacija i odbrana 8 30 O

MASTER STUDIJE

KOME JE NAMENJEN OVAJ PROGRAM?


Master akademske studije Kreativna produkcija namenjene su svima onima koji žele da se bave filmom, televizijom i novim medijima, imaju sklonosti ka organizovanju projekata i upravljanju čitavim timom, zanimaju ih nove tehnologije ili teže da budu autori i producenti različitih sadržaja.


Uslovi: potrebno je da ste prethodno završili osnovne studije A/V produkcije, filmske i TV produkcije ili osnovne studije na nekom od srodnih programa na fakultetu umetničkog ili društvenog usmerenja, u zemlji ili inostranstvu – odnosno da ste ostvarili 240 ESPB.

Program je osmišljen tako da vam nadogradi znanja i pruži mogućnost da kreativno pristupate svojim budućim istraživanjima i projektima, da umete sami da ih kreirate, producirate i predstavite u video formi - bez obzira na to da li ste producent ili i autor. U praksi je sve češća pojava da autori postaju i producenti, a da producenti učestvuju i kreativno razvijaju projekte u svim fazama rada.


Kurikulum studijskog programa napravljen je tako da potrebne kompetencije za profesionalni rad stičete kroz 6 obaveznih predmeta, 5 izbornih (od kojih birate dva) i samostalni master rad.

ŠTA DOBIJATE KADA IZABERETE MASTER STUDIJE KREATIVNA PRODUKCIJA NA FEFA

ISKUSTVO I ZNANJE

Naši profesori kao producenti i autori potpisuju 53 dugometražna filma, 19 televizijskih serija, 15 pozorišnih predstava i više hiljada sati zabavnog, dečjeg, muzičkog, dokumentarnog, obrazovnog i sportskog programa. Tu su i eminentni profesori FEFA sa dugogodišnjom akademskom i konsultantskom karijerom u oblasti ekonomije, finansija i bankarstva. Svi profesori se aktivno bave svojim profesijama.

SAVREMENU PRAKSU

Kroz praksu vas vode iskusni producenti kao supervizori master projekata. Pored toga, renomirani domaći i regionalni producenti i autori doprinose našem programu kroz gostujuća predavanja i otkrivanje tajni zanata. To je prilika da izgradite i poslovne kontakte koji će vam kasnije biti od važnosti za uspešnu karijeru.

POMOĆ

U realizaciji samostalnog umetničkog dela pomažu vam iskusni direktori filma i producenti, tako što prate vaš rad i uče vas kako da rešite složenije kreativne, organizacione i finansijske zadatke. Takođe, FEFA vam obezbeđuje opremu za snimanje i montažu master projekata. (Studentni mogu koristiti ličnu ili drugu opremu).

OPIS PROGRAMA


O PROGRAMU


Akreditovani studijski program Kreativna produkcija ima za cilj da studentima na master akademskim studijama omogući razvoj kreativnih sposobnosti i sticanje specifičnih veština u proizvodnji projekata u oblasti audio-vizuelne produkcije i industrije zabave. Program posebnu pažnju posvećuje razvoju kreativnog, kritičkog i samokritičkog mišljenja o umetničkom i stručnom radu, kao i finansiranju umetničkog projekta i njegovoj samostalnoj organizaciji.


METODE IZVOĐENJA NASTAVE


Teorijska predavanja praćena multimedijalnim prezentacijama, estetskim i produkcionim analizama primera; predavanja i vežbe ex cathedra, kreativne radionice, analize audio i video primera, studije slučaja, diskusije u okviru predavanja, pisanje tekstualnog zadatka, gostujući predavači, istraživački rad, realizacija praktičnog kreativnog zadatka i mentorski rad.


MASTER RAD


Master rad sastoji se od samostalnog, originalnog, javno prikazanog umetničkog dela iz oblasti audio-vizuelne i kreativne produkcije; tekstualnog obrazloženja dela koje sadrži prikaz teorijskih osnova rada i usmene odbrane rada pred komisijom. Pored mentora, realizaciju svakog master rada prate supervizori – iskusni producenti i direktori filma. Po završetku studija dobićete zvanje Master dramski i audiovizuelni umetnik.


CILJ PROGRAMA


Osnovni cilj programa Kreativna produkcija je da kroz jednogodišnji rad sa iskusnim profesorima i ostvarenim umetnicima – u praksi steknete šire i dublje profesionalne kompetencije: akademske, stručne i praktične kreativne veštine. Istovremeno, cilj je da se obučite za druge srodne delatnosti u medijima: reklamiranje, promocija, veštine komunikacije, odnosi sa javnošću, digitalni marketing, projektno finansiranje i dr. Cilj programa je i upoznavanje sa izazovima i prednostima individualnog rada, što je od posebnog značaja, imajući u vidu da završavate master studije Kreativne produkcije sa samostalnih delom u celini – od ideje do realiazacije i plasmana.


PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Kreativna A/V produkcija 1 8 O
Komercijalni A/V formati 1 7 O
Kreativno pisanje 1 8 O
Produkcija spektakla 1 7 I
Primenjeni A/V formati 1 7 I
Produkcija video igre 1 7 I
Kreativna A/V produkcija 2 2 8 O
Interaktivne tehnologije 2 5 O
Scenario i režije događaja 2 5 O
Veštine komunikacija i pregovaranje 2 2 I
Marketing i društvene mreže 2 2 I
Master rad 2 10 O

KAKVE KOMPETENCIJE STIČETE NA MASTERU?

Savladavanjem programa stičete sledeće produbljene i proširene opšte sposobnosti oslonjene na znanja stečena na osnovnim studijama:

 • koncipiranje i kreiranje audio-vizuelnog dela
 • kreiranje i realizacija javnog događaja u umetnosti, kulturi, sportu, politici i industriji zabave
 • napredna kreativna razrada i realizacija samostalnog umetničkog projekta
 • rešavanja najsloženijih zadataka iz širokog polja audio-vizuelne produkcije, uz upotrebu naučnih i kreativnih metoda i tehničko-tehnoloških postupaka
 • samostalna organizacija, finansiranje i upravljanje finansijama audio-vizuelnog dela ili javnog događaja sa elementima spektakla
 • sposobnost učešća u timskom radu i vođenju tima u procesu produkcije, postprodukcije, promocije i distribucije audio-vizuelnog dela
 • upotreba i osnovno održavanje uređaja tehnike za proizvodnju i obradu u postprodukciji audio-vizuelnog dela
 • ovladavanje postupcima i procesima istraživanja u oblasti audio-vizuelnih umetnosti, medija i industriji zabave
 • razvijanje sposobnosti za individualni i timski rad u svim disciplinama koje su obuhvaćene ovim oblastima
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja o umetničkom i stručnom radu

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCIJE:


 • visok nivo znanja, sposobnosti i kompetencije za samostalno i grupno umetničko delovanje u promišljanju, stvaranju i predstavljanju kreativnog projekta
 • sposobnost povezivanja umetničke prakse sa savremenim teorijskim postavkama
 • sposobnost rada u ustanovama kulture, umetnosti i medija; reklamnim agencijama, internet portalima; u nezavisnoj produkciji ili produkciji video igara
 • pisanje projekata i pisanje na akademskom nivou
 • kontinuirano praćenje teorijskog i praktičnog razvoja u oblasti audio-vizuelne produkcije i industrije zabave
 • sposobnost učešća u obrazovnim procesima u odabranoj oblasti
 • veštine komunikacije i pregovaranja
 • izrada budžeta i korišćenje programa Movie Magic

UPIŠI MASTER STUDIJE KREATIVNA PRODUKCIJA

Za dodatne informacije pozovite:

Nađa Vojnović, šef Studentske službe FEFA

Tel. 011/2600-600, opcija 2

Mobilni +381/69-210-7770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

UPISNI TERMINI

∎ Prijavljivanje kandidata na konkurs za upis obaviće se u periodu od 14.12.2017. do 12.02.2018.

∎ Rang lista prijavljenih kandidata biće objavljena 13.02.2018.

∎ Upis će se obaviti 14.02.2018.

∎ Nastava na master akademskim studijama počinje 19.02.2018.

ISKUSTVA NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software


„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a


„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije


„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

aleksandar kemeviš, diplomac FEFA

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija


„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”