Doc. dr Nataša Krstić


Natasa Krstic

Nataša Krstić je diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na temu „Razvoj društveno odgovornog poslovanja kao deo poslovne strategije preduzeća u Srbiji“ iz oblasti menadžmenta odbranila je 2014. godine na fakultetu FEFA.

U 2015. godini stekla je zvanje Dip DigM koje dodeljuje ugledni britanski Institut za direktni i digitalni marketing (The Institute of Direct and Digital Marketing, IDM) na osnovu položene „Profesionalne diplome iz digitalnog marketinga“. U 2016. godini specializirala je i optimizaciju veb-sajta na pretraživačima (Search Engine Optimisation, SEO) na Univerzitetu Kalifornija – UC Davis, a poseduje i sertifikate Google AdWords i Google Analytics.

Radila je u domaćim i inostranim finansijskim organizacijama (Beogradska banka, UniCredit Bank, Eurobank) na poziciji direktora marketinga i odnosa s javnošću. Bila je članica UO srpske mreže Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i predsednica Radne grupe za društveno odgovorno poslovanje pri Udruženju banaka Srbije. Angažovana je kao konsultant na projektima koje podržava Evropska unija - „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“ u saradnji sa OSCE Srbija (2016), “You are Europe” - Bringing European Integrations Closer to the People in the SE and SW Serbia“ seminari za predstavnike medija o evropskim integracijama (2016), “Multi sector approach to advancing persons’ with disabilities fundamental human right to work“ sa Smart kolektivom i Forumom za odgovorno poslovanje (2017), „Public Finance Reform“, obuka o komunikaciji na društvenim mrežama Ministarstva finansija Republike Srbije (2016).

Od 2015. godine radila je kao docent na studijskom programu za digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum, a marta 2017. godine prelazi na fakultet FEFA, gde predaje Digitalni marketing.

LinkedIn profil Nataše Krstić Research Gate profil Nataše Krstić

  1. Trbovich, A. & Krstic, N. (2015). Stakeholder Management in Serbia’s CSR Practice, Ekonomika preduzeća, Ekonomika preduzeća, Beograd: Savez ekonomista Srbije, br. 5-6, str. 279-292, ISSN: 0353-443X, UDK:005.35, 005.412:643/645 (497.11)
  2. Krstić, N. & Tešić, D. (2016). Digitalna transformacija bankarskog poslovanja: opasnost ili prilika? Bankarstvo, Beograd: Udruženje banaka Srbije, br. 2, str. 12-33, ISSN 1451-4354
  3. Krstić, N., Lalić, D. & Vujčić, D. (2017). Awareness and Usage of Digital Marketing in Serbia, Ekonomika preduzeća, Beograd: Savez ekonomista Srbije (prihvaćeno za publikovanje)
  4. Krstić, N. (2015). Digitalni marketing: pojmovnik, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, ISBN 978-86-87107-44-1.
  5. Krstić, N. (2014). Socijalno preduzetništvo, Bankarstvo, Beograd: Udruženje banaka Srbije, br. 1, str. 126-139. UDK: 005.35, ISSN 1451-4354
  6. Krstić, N. (2013). Program za finansijsku inicijativu u oblasti životne sredine Ujedinjenih nacija – UNEP FI, Bankarstvo, Beograd: Udruženje banaka Srbije, br. 5, str. 140-149, UDK: 336.581:502.14; 502.131.1, ISSN 1451-4354.
  7. Krstić, N. (2014). Društveno odgovorno ulaganje, Bankarstvo, Beograd: Udruženje banaka Srbije, br. 5, str. 140-149, UDK: 336.581:502.14; 502.131.1, ISSN 1451-4354.
  8. Krstić, N. (2014), Stakeholder Management from the Business Perspective, Megatrend revija, Beograd: Megatrend Univerzitet, br. 2 (11), str.165-182, DOI: 10.5937, ISSN 1820-3159, UDC 005.5:005.331.
  9. Krstić, N., Vujičić, D. & Lalić, D. (2014). Corporate social initiatives as a factor of positive changes in a society, 16th International Conference on Industrial Systems, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, IS’14, str. 287-292,15-17.10.2014.,ISBN 978-86-7892-652-5.