Prof. dr Katarina Đulić


Katarina Djulic

Katarina Đulić je vanredni profesor ekonomije na FEFA, Univerziteta Metropolitan gde predaje na osnovnim i master studijama kurseve iz korporativnih finansija i korporativnog upravljanja. G-đa Đulić je diplomirala prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je prava (Northwestern University, School of Law) i državnu upravu (Harvard University, JFK School of Government) u Americi. Ima doktorat iz ekonomije sa Ekonomskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Ona je takođe i sertifikovani istraživač prevara (Certified Fraud Examiner, CFE). Profesorka Đulić je koosnivač dva neprofitna, nezavisna istraživačka centra - Evropske istraživačke akademije Beograda (EURAK, Beograd) i Centra za visoke ekonomske studije (CEVES, Beograd), gde je i član Upravnog odbora. Ona je takođe član Istraživačke mreže za decentralizaciju u Jugoistočnoj Evropi, Radne grupe za decentralizaciju unutar LSEE istraživačke mreže za socijalnu koheziju u Jugoistočnoj Evropi, međunarodne Asocijacije za sertifikovane istraživače prevara i Srpskog fiskalnog društva. U svom istraživačkom radu, profesorka Đulić fokusira se na korporativne i javne finansije, korporativno upravljanje, upravljanje u javnom sektoru i porodičnim firmama, žene u biznisu, lokalni ekonomski razvoj i finansiranje malih i srednjih preduzeća. G-đa Đulić je bila stariji istraživač na regionalnom EURAK projektu o uticaju fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori koji je finansirao švajcarski Regional Research Promotion Programme (RRPP). G-đa Đulić je takođe jedan od tvoraca novog Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije (2012). Kao konsultant IFC, g-đa Đulić je 2013. sprovela istraživanje o ženama članicama odbora diektora u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji. Pored svoje akademske, g-đa Đulić ima i bogatu profesionalnu karijeru. Ona je tokom pet godina bila senior konsultant u KPMG, Beograd, gde je bila odgovorna za pružanje savetodavnih usluga u oblasti korporativnog upravljanja, risk consulting-a i forenzike. Pre nego što se pridružila KPMG, g-đa Đulić je pet godina bila rukovodilac projekta Unapređenja korporativnog upravljanja u Srbiji i Crnoj Gori u Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (IFC), delu Svetske banke koji pomaže održivi razvoj privatnog sektora. Radila je u Ministarstvu Finansija Republike Srbije, prvo kao savetnik ministra, a potom kao pomoćnik ministra za finansijski sistem. Radila je i u pravnom odeljenju Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Londonu. G-đa Đulić je bila član upravnog odbora DDOR, Novi Sad, član nadzornog odbora Jubanke, Beograd, član Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Republike Srbije i predsednik nadzornog odbora Centralnog registra za hartije od vrednosti Republike Srbije.

 1. Kmezić S, Đulić K, Jocović M. and Kaluđerović J. (2016), “Fiscal Decentralisation and Local Government Financing in Serbia and Montenegro“, Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement - Lex Localis, ISBN-13: 978-961-6842-69-3
 2. Dr Sanja Kmezić, Prof. dr Katarina Đulić, dr Mijat Jocović, dr Jadranka Kaluđerović, Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet, 2016, ISBN 978-86-7630-653-4
 3. Kmezić, S., Kaluđerović J., Jocović M. And Đulić K., (2016) “Fiscal decentralisation and local government financing in Montenegro from 2002 to 2015”, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 14(3): 431-450
 4. Kmezić S, Đulić K, Jocović M. and Kaluđerović J. (2017) “Fiscal Decentralisation in Serbia and Montenegro between 2000 and 2015 – A Comparative Perspective“, proceedings from the conference held in Nice, France on 2-3 May, 2016; RUDN, Moscow, Russia, ISBN 978-5-209-07732-9
 5. Barjaktarović, L., Pindžo, R., Đulić, K., Vjetrov, A. (2016) Analysis of the capital budgeting decisions Serbian case, Management br. 2016/79, str 47-54 ISSN 2406-0658
 6. Barjaktarović, L., Pindžo, R., Đulić, K., Vjetrov, A (2015) The Analysis of Capital Budgeting Techniques Implemented by Small and Medium-Sized Enterprises in Serbia, Upravljanje finansijama u savremenim uslovima poslovanja, Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum, Zbornik radova, 2015, str. 4-8, ISBN: 978-86-7912-616-0
 7. Đulić, K., Kuzman, T. (2014), Transparency and Disclosure in Serbia – Quality of Information Provided by Serbian Listed Companies. Rethinking Corporate Governance, Pearson, Edinburgh, p.146-153, ISBN 978-1-78273-686-8
 8. Đulić, K., Kuzman, T. (2014), Uvod u korporativno upravljanje. Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, str.30-44, ISBN 978- 86-80809-91-5
 9. Đulić, K., Kuzman, T. (2014), Finansije za članove odbora kojima finansije nisu struka. Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, str.206-225, ISBN 978- 86-80809-91-5
 10. Kuzman T., Đulić, K. (2014), Korporativno uravljanje u porodičnim preduzećima. Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, str.276-293, ISBN 978- 86-80809-91-5
 11. Kuzman T., Radović, V., Đulić, K. (2014), Korporativno upravljanje u državnim preduzećima. Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, str.294-310, ISBN 978- 86-80809-91-5
 12. Radović, V., Đulić, K. (2014), Problematika naknada direktorima iz ugla korporativnog upravljanja. Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, str.131-147, ISBN 978- 86-80809-91-5, M44
 13. Đulić, K. (2014), Zbornik radova: Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, izdavač: Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija. Ukupno strana 369, ISBN 978- 86-80809-91-5
 14. Đulić, K. i Kuzman, T. (2013), Women on Corporate Boards in Bosnia and Herzegovina, FYR Macedonia and Serbia, International Finance Corporation (World Bank Group) and Faculty of Economics, Finance and Administration, Belgrade, Serbia, p. 1-165, ISBN 978-86-909925-8-4, COBISS.SR-ID 198917132
 15. Đulić, K. i Kuzman, T. (2013), Transparentnost poslovanja listiranih kompanija u Srbiji, Pravo i privreda, Beograd, Srbija, str. 165-183, UDK 327.7, ISSN 0354-3501
 16. Đulić K. i Kuzman, T. (2013), Opinion of Serbian Students Regarding Knowledge Economy, Ekonomika preduzeća (Journal of Business Economics and Management), Belgrade, Serbia, p. 212-221, UDK 005.94, ISSN 0353-433X
 17. Đulić, K. i Kuzman, T. (2013), Transparency and Disclosure in Serbia – Quality of Information Provided by Serbian Listed Companies, Proceedings from the First International OFEL Conference on Corporate Governance – Organizational, Financial, Ethical and Legal Issues of Corporate Governance, Dubrovnik, Croatia, p. 479-488, ISBN 978-953-57413-2-9
 18. Đulić K., Kuzman T. (2013), Structure of Company Boards, Proceedings from the 2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Paris, France, p. 978-986, ISBN 978-961-6825-73-3